กลุ่มนโยบายและแผน

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ครบถ้วน

พันธกิจ

พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในทุกหมวด เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนได้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพของผู้เรียนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0


ค่านิยม

ประพฤติ ปฏิบัติ บริการ ตามหลักธรรมาภิบาล

(ครองตน ครอง(ใจ)คน ครองงาน)