งานสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

Download โปรแกรม IEP Online 1.6.3

คู่มือ iep online

ดาวน์โหลด SERIAL NUMBER

*หมายเหตุสำหรับ รหัสเข้าโปรแกรม iep online ไม่มีครับ กด OK ก็เข้าได้เลย


รหัสผู้ให้บริการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

รอบแรก ส่งเอกสารหลักฐานที่ปริ้นจากระบบ( Iep Online) ข้อ 1 - 8 ไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน 2562

รอบสอง ส่งเอกสารหลักฐานที่ปริ้นจากระบบ( Iep Online) ข้อ 1 - 8 ไม่เกินวันที่ 10 พฤศจิกายน 25562

สถานศึกษาขอรับการอุดหนุนตามระบบคูปองการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวมได้ ไม่เกินคนละ 2,000 บาท

โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายการสื่อบัญชี ข ทั้ง 2,000 บาท

2.ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายการสื่อบัญชี ค ไม่เกิน 1,000 บาท ที่เหลือเป็นรายการสื่อบัญชี ข

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

1. สำเนาแบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ (คป.01)

2. ข้อมูลทั่วไป

3. สำเนาหน้าคณะกรรมการ จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ข้อ 7, 8)

4. คป.04 แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ แบบ ค.04

*หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างให้พิมพ์ออกมาจากโปรแกรม Iep Online เท่านั้น (คป.01)

เพิ่มเติม กรอกข้อมูลรายการขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

เพิ่มเติม กรอกข้อมูลรายการขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

ลงในโปรแกรม Microsoft Excel โดยดาวน์โหลดแบบได้จาก เว็บไซต์ของศูนย์ ฯ และส่งกลับมายัง Email :mdsped11@gmail.com

ดาวน์โหลด ฟอร์ม กรอกข้อมูลสื่อ

*หมายเหตุให้เปลี่ยนไฟล์เป็นชื่อ โรงเรียนของตนเอง