งานสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

ดาวน์โหลด SERIAL NUMBER

*หมายเหตุสำหรับ รหัสเข้าโปรแกรม iep online ไม่มีครับ กด OK ก็เข้าได้เลย


รหัสผู้ให้บริการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

รอบแรก ส่งเอกสารหลักฐานที่ปริ้นจากระบบ( Iep Online) ข้อ 1 - 8 ไม่เกินวันที่ 14 สิงหาคม 2563

รอบสอง ส่งเอกสารหลักฐานที่ปริ้นจากระบบ( Iep Online) ข้อ 1 - 8 ไม่เกินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

สถานศึกษาขอรับการอุดหนุนตามระบบคูปองการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวมได้ ไม่เกินคนละ 2,000 บาท

โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายการสื่อบัญชี ข ทั้ง 2,000 บาท

2.ขอรับเงินอุดหนุนเป็นรายการสื่อบัญชี ค (รหัส CS.....) ไม่เกิน 1,000 บาท ที่เหลือเป็นรายการสื่อบัญชี ข (รหัส B.....)

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

1. สำเนาแบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ (คป.01)

2. ข้อมูลทั่วไป

3. สำเนาหน้าคณะกรรมการ จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ข้อ 7, 8)

4. แบบคัดกรอง หรือ ขอปีถัดไปใช้แบบ คป.04 แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ แบบ ค.04

*หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างให้พิมพ์ออกมาจากโปรแกรม Iep Online เท่านั้น (คป.01)