กลุ่มโครงการพิเศษ (คพศ.)

พันธกิจของกลุ่ม

มีหน้าที่ในการดำเนินการ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย แสวงหา รวบรวม ข้อมูล เสนอแนะ และสร้างองค์ความรู้ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติ และดับนานาชาติ ในการสนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานสู่สากล ในโครงการพิเศษของการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาพื้นฐาน

โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน สู่สากล EESD OBEC

1. โครงการค่าย GREEN SCHOOL CAMP : ห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน

(MOU กฟผ.)

2. พัฒนาฐานข้อมูลการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว (MOU TIPMSE

สภาอุตสาหกรรม)

3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม (สพป.กระบี่ + สพป.ขอนแก่น + MOU กฟฝ. และหน่วยงาน

ท้องถิ่น + สพท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

4. โครงการจัดการขยะในพื้นที่เกาะ กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง

(นโยบาย)

5. โครงการ 64 นวัตกรรมการจัดการขยะ

6. โครงการอนุรักษ์หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

7. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

โครงการ การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม ได้แก่ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันหุ่นยนต์ โครงงานระบบสมองกลฝั่งตัว

เครื่องร่อน เครื่องบินจำลอง

โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ต่อยอดการจัดการเรียนรู้งานอาชีพของครู

พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ประกอบการ

ที่มีคุณธรรม สามารถสร้างสรรค์

ผลงานต่อยอดเชิงพาณิชย์

จนเกิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา