วันที่ 1 – 16 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่ ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม

สู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

(Fix It Center Thailand ๔.๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ 1 – 16 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่ ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม

สู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

(Fix It Center Thailand ๔.๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒