Kandidaatin tutkielma sosiaalisesta kuntoutuksesta

Ma. sosiaalityöntekijä Niina Anttila tutki kandidaatin työssään nuorten aikuisten kokemuksia sosiaalisesta kuntoutuksesta.

Tutkielmassa tavoitteena oli saada tietoa sosiaalisen kuntoutuksen merkityksestä nuorille aikuisille sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille. Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa myös siitä, miten työskentelyn tavoitteet vastaavat sosiaalihuoltolaissa sosiaaliselle kuntoutukselle määrättyjä tavoitteita ja onko tutkimukseen osallistuvilla kehitysideoita sosiaaliseen kuntoutukseen liittyen. Niina Anttila haastatteli tutkielmaansa varten nuoria aikuisia, jotka olivat olleet sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaina.

Tutkimustulosten mukaan sosiaalisella kuntoutuksella on ollut positiivinen vaikutus haastateltavien elämään. Haastateltavat ovat saaneet sosiaalisen kuntoutuksen myötä tukea kiinnittymiseen esimerkiksi terveydenhuollon palveluiden piiriin ja työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Sosiaalinen kuntoutus näyttäytyy tutkimuksen valossa merkitykselliseltä ja hyödylliseltä työmuodolta, minkä kautta haastateltavat ovat saaneet mielekästä tekemistä arkeen. Kaikki haastateltavat olivat osallistuneet sekä ryhmä- että yksilötyöskentelyyn ja molemmat työmuodot koettiin tärkeiksi. Erityisesti ryhmätyöskentely koettiin merkitykselliseksi tarkastellessa sosiaalisten suhteiden muutoksia sosiaalisen kuntoutuksen aikana.


Täältä pääset tutustumaan Niina Anttilan kandidaatin tutkielmaan.