Työttömien eläkeselvitys

Eläkeselvittelytyötä tehdään koko Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella ja sen kohderyhmänä ovat työttömät, työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavat henkilöt, jotka hyötyvät työkyvyn moniammatillisesta selvittelystä.

Eläkeselvittelyssä työskentelee kaksi eläkeselvittelyn vastaavaa sosiaalityöntekijää ja 1,5 terveydenhoitajaa sekä osa-aikainen ostopalvelulääkäri. Lisäksi hankitaan tarpeen mukaan psykiatrin tai neuropsykologin palveluja sekä muita terveydentilatutkimuksia.

Asiakkaat ohjautuvat eläkeselvittelyyn esimerkiksi sosiaalityön omatyöntekijöiden, TE-toimiston asiantuntijoiden, terveydenhuollon tai kuntien työllisyysyksiköiden henkilöstön lähetteellä. Eläkeselvityksen sosiaalityöntekijät laativat aluksi asiakkaalle palvelutarpeen arvioinnin ja sosiaalisen tilanteen lausunnon asiakkaan tilanteesta. Eläkeselvittelyn tarpeessa olevat asiakkaat ohjataan tämän jälkeen terveydenhoitajan tapaamiseen. Mikäli asiakas ei ole eläkeselvittelyn tarpeessa, tiedotetaan häntä käytettävissä olevista palveluista ja ohjataan tarpeen mukaisten palvelujen piiriin.

Terveydenhoitaja tekee asiakkaalle terveystarkastuksen, lähettää asiakkaan tarpeen mukaisiin laboratoriokokeisiin ja hankkii asiakkaan aikaisemmat potilastiedot tarvittavilta osin. Terveydenhoitajan suorittaman terveystarkastuksen jälkeen asiakas ohjataan lääkärin vastaanotolle tarkempaa terveydentilatutkimusta varten. Lääkäri hankkii tarvittaessa tarkempia selvityksiä ja tutkimuksia asiakkaan terveydentilasta.

Kun tarvittavat terveydentilatutkimukset on tehty, laatii lääkäri lausunnon asiakkaalle eläkehakemusta varten. Sosiaalityöntekijä avustaa asiakasta eläkehakemuksen täyttämisessä. Sosiaalityöntekijä liittää eläkehakemukseen tekemänsä sosiaalisen tilanteen lausunnon asiakkaan tilanteesta. Asiakkuus eläkeselvittelyssä jatkuu niin kauan, kunnes asiakas saa päätöksen hakemastaan etuudesta. Mikäli päätös on kielteinen, voi sosiaalityöntekijä avustaa asiakasta eläkevalituksen tekemisessä.
Kuva: Pixabay