นายพิเชฐร์ วันทอง

ผอ.สพป.กทม.

ประชาสัมพันธ์
  • จำนวนผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

จำนวน 343 คน

  • จำนวนศูนย์การเรียนโดยบุคคล จำนวน 10 ศูนย์

  • ศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน 9 ศูนย์


ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563