ประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังวัดราชบุรี

ระบบค้นหาหนังสืออนุญาต ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสิรมการ.pdf
2565~1.PDF

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

แผนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร