นายพิเชฐร์ วันทอง

ผอ.สพป.กทม.

ประชาสัมพันธ์
2565~1.PDF
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสิรมการ.pdf
O13 คู่มือการปฏิบัติงาน อาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีม.pdf
O13คู่มือการปฏิบัติงานายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง.pdf
O13คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.สุธาทิพย์ สุขสุหรัด.pdf
O13คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.พัชราภรณ์ กวนหลวง.pdf
O13คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวพัชรี อินทหอม.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กิจกรรมประกวดคลิปออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Tik Tok รณรงค์เรื่อง “สถานศึกษาปลอดภัย” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  • จำนวนผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน 818 คน

  • จำนวนศูนย์การเรียนโดยบุคคล จำนวน 9 ศูนย์

  • ศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน 11 ศูนย์

  • ศูนย์การเรียนโดยสถานประกอบการ 1 ศูนย์


ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

แผนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร