ประมวลภาพประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ป้าย ขนาด พร้อมติดตั้งในพื้นที่

แผ่นพับ ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ สงขลาเมือง อุตสาหกรรม เชิงนิเวศ

ประชาสัมพันธ์ โดยรถแห่