สำหรับนิสิต


ปฏิทินการจัดสอบวัดผลการศึกษา #รายวิชาข้อสอบกลาง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2560 #สอบพร้อมกันทั่วประเทศ

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 วันที่ 21 ตุลาคม 2560

ภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 24 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลดประกาศ

http://eval.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/12/2560.pdf