กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญเดือนหก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟและอัตตลักษณ์ลายบั้งไฟเมืองศรีภูมิหนึ่งเดียวของโลก

รูปกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอนุรักษ์
อัตตลักษณ์เมืองศรีภูมิ

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูธนาวุธ  โพธิ์สนาม  ให้ความรู้แก่นักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงเรื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ab2b99a4-d624-481b-bb46-e577bf6933c5.mp4
video-1656469047.mp4

28 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบรูรณาการอัตตักษณ์ชุมชนเมืองศรีภูมิ

ในการจัดการเรียนการสอนได้เชิญวิทยากรผู้สืบทอดลายบั้งไฟศรีภูมิ  มาให้ความรู้และได้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการลงมือตัดลายบั้งไฟ

ประเมินขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ   คุณครูธัญญลักษณ์  ขุมทอง

การประเมินความพร้อมเพื่อพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวสิมิลัน เวียงนนท์ บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเมินครูผู้ช่วยครูสิมิลัน.pptx

การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนกลุ่มสายการเรียนรู้สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2565

นางสาวสุวนันท์  สอนน้ำคำ  คณะคุรุศาสตร์ 
สาขาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นางสาวอนันตยา  เปราะสง่า
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวคณิศร  คำบุดดี    
          คณะคุรุศาสตร์ 
          สาขาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                นครราชสีมา

นางสาวนฤมล  ศรีกุหลาบ
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นายฐิรวัฒน์  จิตรกล้า
แผนกยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

นางสาวแก้วตา  เศษโถ
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นางสาวภัคจิรา  สิงห์นันท์
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นายเทพทัต  หนองนก
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายเรืองศักดิ์  ศรีบุญเมือง
แผนกยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

นางสาวชลธิชา   จันทรรัตนคีรี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นางสาวปภัสสร  สุวรรณศรี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศึกษา
การพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นางสาวกัญญารัตน์  ปรักเจริญ
แผนกการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

รายชื่อนักเรียน

นายธนาธร  ชุมศรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจรรญาพร  สายสีโสชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวหนึ่งฤทัย  บุตรหินกอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

สื่อการสอนสังคมศึกษา

2021-09-13 09-38-55.mp4
economics system.mp4

กิจกรรมกลุ่มสาระ

วิดีโอร่วมแข่งขันการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ Law and Politiccs Citizens Awards คณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์          มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการเยาวนเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

ประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ฐานการเรียนรู้มัคคุเทศก์น้อย สู่การเรียนรู้
อัตลักษณ์เมืองศรีภูมิ

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

แผนที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

จำนวนผู้เข้าชมเว็ป