วารสารสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปี 8 เล่ม 1

มกราคม - มิถุนายน 2562

ปี 8 เล่ม 2

กรกฏาคม - ธันวาคม 2562

ปี 7 เล่ม 1

มกราคม - มิถุนายน 2561

ปี 7 เล่ม 2

กรกฏาคม - ธันวาคม 2561

ปี 6 เล่ม 1

มกราคม - มิถุนายน 2560

ปี 6 เล่ม 2

กรกฏาคม - ธันวาคม 2560

ปี 5 เล่ม 1

มกราคม - มิถุนายน 2559

ปี 5 เล่ม 2

กรกฏาคม - ธันวาคม 2559

ปี 4 เล่ม 1

มกราคม - มิถุนายน 2558

ปี 4 เล่ม 2

กรกฏาคม - ธันวาคม 2558

ปี 3 เล่ม 1

มกราคม - มิถุนายน 2557

ปี 3 เล่ม 2

กรกฏาคม - ธันวาคม 2557

ปี 2 เล่ม 1

มกราคม - มิถุนายน 2556

ปี 2 เล่ม 2

กรกฏาคม - ธันวาคม 2556

ปี 1 เล่ม 1

มกราคม - มิถุนายน 2555

ปี 1 เล่ม 2

กรกฏาคม - ธันวาคม 2555

กองบรรณาธิการวารสารฯ

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

อาคารสรรพวิชญ์บริการ (สำนักงานอธิการบดี) ชั้น 5

เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทร./โทรสาร 038-358142

E-mail: journal2rmutto@gmail.com, ird2rmutto@gmail.com