โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๓

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ วัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร