กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พิษณุโลก

***************************ระเบียบ คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่นี้....******************************

ว38 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการ.pdf

ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2566


หลักและข้อสังเกตุ ป.ยาเสพติด by ท่านสันติ.pdf

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญาพ.ศ. 2548

แบบฟอร์มแจ้งสิทธิ แบบรับคำขอ การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย.pdf

แบบฟอร์มแจ้งสิทธิ/แบบรับคำขอ การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย

แบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญและเหตุที่ต้องรายงานด่วน

ช่องทางรายงานเหตุ ( ต.ค.65).pdf
แบบรายงานเหตุฯ (1 ต.ค.65).docx
แบบรายงานเหตุฯ (1 ต.ค.65).pdf
หนังสือ ตร.ที่ 0029.843.ว17 แนวทางปฏิบัติ 22-6-64 ล่าสุ.pdf

แนวทางการปฏิบัติการณีคนต่างด้าวเป้นผู้เสียหาย หรือผู้ต้องหาในคดีอาญาถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ

Academic_031022_101529.pdf

แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ของข้าราชการตำรวจ

กำชับการรายงานเหตุ 1 ตค 65.pdf

กำชับการรายงานเหตุ

หนังสือ ตร.ที่ 0074/1906 ลง 30 มิถุนายน 2564 (ปปง.).pdf

 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

หนังสือ ตร.ที่ 0074/1906 ลง 30 มิถุนายน 2564 


คลังข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก 234 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร. 0-5525-9000 โทรสาร. 0-5525-9000 Email: sobsuanpl1@gmail.com