Homework Grade 7

การบ้านปิดเทอม 1/2562

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สมการเชิงเส้นตัวแปร
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

ภาษาอังกฤษ

นักเรียนเลือกวิธีการส่งงาน

1.อ่านบทความแล้วพิมพ์ส่งที่ e mail

ม.ปาลิดา Meduza.111@hotmail.com อย่าลืมพิมพ์ชื่อนามสกุล ห้อง เลขที่

2.ปริ๊นซ์บทความแล้วทำลงในกระดาษ

ส่ง ม.ปาลิดา ภายในวันศุกร์ที่ 26 ต.ค .61

เขียน RCW ลงในสมุด

หัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน"