Homework Grade 5

การบ้านปิดเทอม 1/2561

ชุดที่ 1 : อักษรสามหมู่ คำ พยางค์ วลี ประโยควรรณยุกต์ และคำนาม ชุดที่ 2 : คำนาม บุพบท สันธาน คำวิเศษณ์ คำอุทาน คำราชาศัพท์ ประโยค
ชุดที่ 1 : ค่าประมาณ โจทย์ปัญหา มุมชุดที่ 2 : สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และมุม
ชุดที่ 1 : สิ่งมีชีวิต (พืช และสัตว์)ชุดที่ 2 : การขยายพันธุ์พืช
ชุดที่ 1 : ลักษณะภูมิประเทศชุดที่ 2 : ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี
engg56.pdf

ภาษาอังกฤษ

<<-- ปริ๊นซ์เอกสาร

ให้อ่านบทความแล้วตอบคำถาม

เขียน RCW

หัวข้อ

"เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน