Benjamit Network Group... 

By   SN.Panomrat  Chatsingthong.

4. หลักสูตร.pdf

รายงานการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร  ภาคเรียนที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 และ 2

รายงานการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษา...ในกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร  ภาคเรียนที่ 2/2565

นำเสนอเบญจมิตร 1กพ2566.pptx
รวมเล่มสรุปนิเทศ1-2-2565.pdf

แนวทางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เล่มคู่มือการประเมินการขอเปิดภาคเรียน 1_2565 แพร่ 1.pdf

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 2/2564

3. (ดร.ฉัตรชัย) ระบบ e-sar และสังเคราะห์ SAR .pdf

                                                                                         ที่มา :  ขอขอบคุณ ดร.ฉัตรชัย  หวังมีจงมี  (เจ้าของเพจ)

นายพนมรัตน์  ชาติสิงห์ทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แพร่ 1

ผู้เข้าชมเวป เริ่มนับ 1  ตุลาคม 2564

นำเสนอเบญจมิตร 18 มกราคม 2565.pptx.pdf