ห้องนิเทศออนไลน์ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

ศน.กัลย์ณภัส ถุงคำ ศน.เพ็ญพิชชา ตันกุระ

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศไทย ตลอดปี2563 พบว่าส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาจากรูปแบบ Conventional Education System ไปสู่ทางเลือกและการปรับตัวใหม่ๆ วงการศึกษาามารถปรับตัวพลิกแพลงได้ในการเดินทางไปสู่ เป้าหมายเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกลเป็นจำนวนมาก ครูสามารถคิดค้นวิธีการที่ดีๆ หลายอย่างทำให้เรารู้ว่าการศึกษาไม่ใช่เกิดขึ้นได้ในห้องเรียนเท่านั้น
แต่เมื่อสถานการณ์จำเป็นก็สามารถเกิดได้ทุกที่ ทั้งทางออนไลน์ หรือทางออฟไลน์ เช่น การส่งหนังสือ อุปกรณ์การเรียน พร้อมคำแนะนำไปให้เด็กใน พื้นที่ แม้จะเปลี่ยนมาทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการเรียน
นห้องเรียนได้ทำให้เด็กมีปัญหา ทั้งการเรียนที่ต้องหยุดชะงัก ไปจนถึงความไม่พร้อมของผู้ปกครอง การขาดแคลน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไป ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสุดท้าย ทำให้เกิดความเครียด ทั้งเด็กและครูสุดท้ายคือการที่เด็กมีการเรียนรู้ที่ลดลง (Learning Loss) การที่เด็ก ต้องอยู่บ้าน หรือขาดการทบทวนบทเรียนเป็นเวลานาน ความรู้ก็อาจจะหายไป นอกจากความรู้ที่หายไปแล้ว ยังอาจส่งผลต่อพื้นฐานความรู้ในด้านสำคัญ ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุนมนุษย์ในสังคม