ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

เว็บไซต์ดังกล่าว ออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน และการเก็บบันทึกประวัติข้อมูลเท่านั้น หากผู้ใช้งานไม่สะดวกในการใช้งานระบบดังกล่าว สามารถแจ้งติดต่อผู้รับผิดชอบได้โดยตรง