ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

แบบบันทึกการเรียนการสอน และพฤิตกรรมนักเรียน สำหรับครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา และหัวหน้าห้อง

แบบประเมินความสะอาดห้องเรียน สำหรับคณะกรรมการนักเรียน