โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2563 ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา