โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32

พันธกิจ

พันธกิจที่โรงเรียนสามัคคีพิทยาคมดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติ มีดังนี้ คือ

๑. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยสอดแทรกค่านิยม ๑๒ ประการ

๒. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสู่การเป็นพลเมืองโลก

๓. จัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย

๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศตามศักยภาพ สามารถสื่อสารได้อย่าง

น้อย ๒ ภาษา มีกระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ส่งสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานระดับ

สากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และใช้สื่อเทคโนโลยี (ICT) ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้การวิจัยและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตามมาตรฐานระดับสากล

๓. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล บริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพ ใช้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม ระดมทรัพยากรจากชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ระดับมาตรฐานความเป็นสากล