โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32

ประวัติความเป็นมา

เดิมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ประกาศจัดตั้งและเปิด ทำการสอนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540 นับรวมถึงปีการศึกษา 2556 เป็นเวลา 18 ปี โรงเรียนให้บริการแก่ชุมชนอยู่ 3 ตำบล คือตำบลทุ่งจังหัน ตำบลดงอีจาน และตำบลโนนสุวรณบางส่วน เพื่อลด ปัญหาค่าใช้จ่ายและการเดินทาง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมบุตรหลานให้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง

ปีการศึกษา 2537 นายพีระพงศ์ เจริญพันธุ์วงศ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมเป็นผู้ริเริ่มขอจัดตั้งโรงเรียนสาขา ตำบลทุ่งจังหันขึ้น โดยขอที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านหนองหิน หมู่ 8 ตำบลทุ่งจังหัน เป็นสถานที่ก่อสร้าง อาคารชั่วคราวขึ้นมา 4 ห้องเรียน บนพื้นที่ 74 ไร่ และได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลทุ่งจังหัน นำโดยกำนันตุง บุญเที่ยง เป็นผู้นำในการก่อสร้าง และทางโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมมอบหมายให้ นายพิทักษ์ แก้วเนตร อาจารย์ 2 ระดับ 6 มาเป็นผู้ดูแลสาขา

ปีการศึกษา 2538 นายพิทักษ์ แก้วเนตร ผู้ดูแลโรงเรียนสาขา ขอย้ายกลับโรงเรียนนางรอง ทางโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จึงแต่งตั้งให้นายเอกพัฒน์ โคตรสมบัติ อาจารย์ 2 ระดับ 6 มาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขาแทน

ปีการศึกษา 2540 วันที่ 10 สิงหาคม 2540 ทางโรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ตั้งชื่อเป็น โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม และได้รับการบรรจุ ครู-อาจารย์ มาทำการเรียนการสอน 4 ตำแหน่ง

ปีการศึกษา 2542 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ อาคารกึ่งถาวร มูลค่า 1,200,000 บาท 1 หลัง และห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 หลัง มูลค่า 210,000 บาท และได้รับอนุมัติให้เปิด มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2544 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ อาคาร 216 (ล/หลังคาทรงไทย) และสิ่งประกอบ 7 รายการ งบประมาณ 16,090,000 บาท

ปีการศึกษา 2550 นายธนาภพ โคตรสมบัติ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม และมีคำสั่งให้ นายวีระ อ่อนน้ำคำ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม แทนจนถึงปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2552 นายวีระ อ่อนน้ำคำ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ และมีคำสั่งให้ นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม

ปีการศึกษา 2554 นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัย ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และมีคำสั่งให้ นายกาญจนพงษ์ ตราชู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม

ปีการศึกษา 2556 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และมีคำสั่งให้ นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมแทน

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และมีคำสั่งให้ นายชวลิต เจนเจริญ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมแทน

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นายชวลิต เจนเจริญ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และมีคำสั่งให้ นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมแทนจนถึงปัจจุบัน