โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32

ข้อมูลบุคลากร

นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม

สิบเอกถนอม หมั่นประโคน

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางภัทรวี ศิลเสมอ

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายธนเดช สิทธิธรรม

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายปริญญา สองสีดา

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรสุรีย์ เลื่อนรัมย์

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางภารดี สิทธิศาสตร์

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวิชา ผกามาศ

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวสันต์ชาย มงคลชาติ

ครู ชำนาญการ

นายสายวสันต์ วิเศษสัตย์

ครู

นางสาวธนาภรณ์ นีลพันธนันท์

ครู

นางสาววารุณี แสงสวัสดิ์

ครู

นายปรีชา เวสะมูลา

ครู

นายนภัส เวชชศาสตร์

ครู

นางสาวพุทธธิดา รักษ์สิริอังกูร

ครู

นายนิคม ดวงมาลา

พนักงานราชการ

นางปพิชญา เครือคำ

พนักงานราชการ

นางสุภาพร ศรีมะณี

พนักงานราชการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา ปะวันนัง

ครูธุรการ

นายสนอง คะเชนเนียน

นักการภารโรง