ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และคณะ ทั้งนี้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายธีรพล เสนาทิพย์ นิติกรปฏิบัติการ ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และนางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำรูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และคณะ ทั้งนี้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายธีรพล เสนาทิพย์ นิติกรปฏิบัติการ ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และคณะ ทั้งนี้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายธีรพล เสนาทิพย์ นิติกรปฏิบัติการ ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาดีเด่น และผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ หลักสูตรแกนมัธยมศึกษาเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยนางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ อาจารย์ ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวบงกชษกรณ์ ศิริถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นประราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัขรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดย จังหวัดนครปฐมเหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 123 ยูนิตดวงตา จำนวน 10ราย และอวัยวะ จำนวน 12 ราย


วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นเลขานุการการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม ผอ.กลุ่มนิเทศ และศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.นฐ.1 สพป.นฐ.2 สพม.นครปฐม และสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

เวลา 09.00 น. นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนครปฐมร่วมใจ สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลนางสาวบงกชษกรณ์ ศิริถาวร เลขานุการโครงการ ฯผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มนโยบายและแผน และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน โดยมีนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัด สพม.และสช. เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมจำนวน 345 คน


นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสื่อสารกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคและจังหวัด ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.วิรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วย ดร.ไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค 2 เป็นผู้กล่าวรายงานในการประชุมครั้งนี้

มื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ (สทศ.) ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

เวลา 10.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วย นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการ (ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค รักษาการศึกษาธิการภาค 2 นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมมารถ ศิริสมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ นายสมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา พร้อมคณะครูโรงเรียนสามพรานวิทยาร่วมให้การต้อนรับ และรับการตรวจราชการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เวลา 08.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานเปิดงาน "เปิดโลกวิชาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผลิตนวัตกรรมนำสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่สากล" พร้อมด้วย นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาลิณีธวัฒน์อธิชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงของนักเรียน แผนกสามัญ มีฐานกิจกรรมการเรียนรู้และเวทีในการแสดงศักยภาพต่าง ๆ ของนักเรียน รวมถึงกิจกรรมแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ อาคารนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางกุลธิดา ปัญญาจิวุฒิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาวบงกชษกรณ์ ศิริถาวร และนางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยรองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารและครูโรงเรียนที่ได้รับมอบหนังสือเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ของสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ สโมสรโรตารีทราวดี ภาค 330 โรตารี่สากล ร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ได้มอบให้โรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 เขต 2 สพม.นครปฐม และสช.รวมจำนวน 40 โรงเรียนๆละ 1 ชุด ชุดละ 40000 บาท ณ เพชรเกษมพริ้นติ้งกรุ๊ป จำกัด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดระเบียบวาระประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และคณะอนุกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ในการนี้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมวางแผนแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 วันที่ 16 มกราคม 2566 ในหัวข้อแก่นสาระ (Theme) งานวันครู “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality” ณ ห้องประชุมจันหอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายลงพื้นที่ประเมินและเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายลงพื้นที่ประเมินและเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ ลงพื้นที่ประเมินและพิจารณาผลงานสืบเสาะเก็บข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวชญานุช ชิ้นจิ้น ครู กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครปฐม เป็นวันที่สาม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายลงพื้นที่ประเมินและเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายลงพื้นที่ประเมินและเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ ลงพื้นที่ประเมินและพิจารณาผลงานสืบเสาะเก็บข้อมูลเพิ่มเติม นางกาญจน์นาริน ธนธรรมพานนท์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสามพรานวิทยา ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครปฐม เป็นวันที่สอง

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวบงกชษกรณ์ ศิริถาวร ศึกษานเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างการรับรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 (ส่วนต่อขยาย) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายชยชัย แสงอินทร์ เป็นประธานในการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ นางกลุธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วยนายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย1.โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2.โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 3.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 - 22.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมการออกฉลากบำรุงกาชาด การกุศล และออกร้านมัจฉากาชาดในงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 โดยมีนายสุรศุกดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด และการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดการกุศล ณ ร้านมัจฉากาขาด องค์พระปฐมเจดีย์

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตาม

หลักเกณฑ์ ว 11/2564 (PA) ของ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.มณกาญจน์ ทองใย อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดร.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ โดยมีผู้ขอรับการประเมิน เพื่อคงวิทยฐานะได้แก่ นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ นายไชยากาล เพชรชัด นางสาวบงกชษกรณ์ ศิริถาวร นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา และ

นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และนางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางที่เป็นไปได้ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบของการจัดการนิเวศทางการศึกษาในพื้นที่นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ ราชบุรี สู่การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (Research Based Learning) ณ ห้องประชุมเจดีย์ 3-4 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อ.เมือง จ.นครปฐม

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางธรรศญา กรอธิพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ และนายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในการบูรณาการ ประสานงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศธจ.นครปฐม

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศล 100 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง และพิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานการประชุมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ซึ่งจัดการประชุมโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา เลขานุการ และบุคลากรของ ศธจ.นครปฐม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ เพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการรายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน เข้าระบบติดตามและรายงานผล (MERS) ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศธจ.นครปฐม


วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา และโรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหัวหน้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล)
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายไสว สารีบท
รองศึกษาธิการภาค รักษาการศึกษาธิการภาค 2 และคณะ
จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.นครปฐม นายวีระ บัวผัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม
เขต 1 นางดารุณี คงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา และนางกัลยาณี
ประศาสน์วินิจฉัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการในครั้งนี้
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 14 กันยายน 2565

นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนในโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา และนายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินงานจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ณ ห้องทวารวดีศรีพระประโทณ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ จ.นครปฐม

วันที่ 9 กันยายน 2565
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน น.ส.บงกชษกรณ์ ศิริถาวร เลขานุการโครงการ คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและก้าวสู่โลกอาชีพ
บนเส้นทางอาชีวศึกษา (Show&Share) โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา ทั้งนี้ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โดยผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย สถานประกอบการผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครปฐม ฯลฯ กิจกรรมภายในงานมีนิทรรศการวิชาการ และการแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 7-8 กันยายน 2565
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายนางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ
รูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ผู้แทนจากสถานศึกษาในโครงการ ผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ผู้แทนโรงเรียนหอเอกวิทยา ณ แบบบ้านบ้าน รีสอร์ท อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 2 กันยายน 2565

นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบเกียรติบัตรในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค Next

Normal ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภายหลังการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศึกษาธิการภาค 2 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครปฐม ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดสระพัง โรงเรียนแสงอรุณ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม และโรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) เข้าร่วมนำเสนอ โดยมี
ดร.มณกาญจน์ ทองใย นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ โพธิ ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.2 เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น.
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์
รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"สป.ก้าวไกล ยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาค" จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมีดร.สุภัทรจำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิด
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ Innovation F or Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงาน โดยมี ดร.ณรงค์ โพธิ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางทองเจือ
เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ และนางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการทั้ง 5 จังหวัดประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในโครงการ IFTE ที่ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรมในระดับดีเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) โรงเรียนบางเลนวิทยา และโรงเรียนวัดรางกำหยาด ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
มอบหมายให้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับจังหวัด ตามโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมี
นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.นครปฐม ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ชี้แจงความเป็นมาโครงการและเกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรม
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้แก่ ดร.มณกาญจน์ ทองใย ดร.ชุติมา กอวชิรพันธ์
ดร.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอนวัตกรรม และคณะ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม ในการนี้ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศธจ.นครปฐม และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายคงกระพัน
เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้
นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพครูปฐมวัย ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function : EF) ภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในปีงบประมาณ 2565 โดยศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดประชุม ทั้งนี้ นายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผูับริหารสถานศึกษา ครูปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดนครปฐม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ศธจ.นครปฐม รวมประมาณ 300 คน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ. นครปฐม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์ประจำสาขาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหดิล
อ.นวพร เผือกเพ็ชร์ และ อ.ยลดา ขุนทองน้อย นักวิจัยอิสระ
ภาพประกอบข่าว

วันที่ี่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดประชุมนำเสนอรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยมีนางทองเจือ
เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานการประชุม และนายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย ดร.สันทนา
พูลพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายบรรพต พงษ์รอด ศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบุรี เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบในครั้งนี้ด้วย
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีปิดงานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามหลักศีล 5 "ตลาดนัดสัมมาวาจา" "โครงการพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech" ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม โดยมี
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดงานและมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล 5 และโรงเรียนที่ชนะการประกวดนิทรรศการในครั้งนี้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและรับการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Active Learning) โดยมีนายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค Next Normal ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 โดยมี
นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ และ นายณรงค์ โพธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กล่าวถึงความเป็นมาและความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ศธภ. 2 กับ ศธจ.นครปฐม ณ ห้องประชุมไวท์สเปซ มีทติ้ง แอนเรสเทอรอง จ.นครปฐม
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการจากสังกัด สพป.นฐ. เขต 1 สพป.นครปฐม เขต 2 และ สช. รวม 6 โรงเรียน
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา Continous and Linking Curriculum : CLC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม กับ นายวุฒิชัย รักชาติ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ณ ห้องกิ่งดาว
โรงแรมเวล จ.นครปฐม
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09..00 น.
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ
ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล น.ส.รัตนา
ศิริชยานันท์ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย น.ส.บงกชษกรณ์ ศิริถาวร นายจิรประวัติ
ศรีวัฒนทรัพย์ และ น.ส.จุรีพร แจ้งธรรมมา ร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในยุค New Normal และรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ระหว่างวันที่
13-14 มิถุนายน 2565
ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.
นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุม
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ ห้องประชุม CCTV ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม Kick off "เปิดเรียน Onsite ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19" ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
สิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม และโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเพื่อตรวจความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบออนไซต์ โดยมีนายสุรศักดิ์
เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ภาพประกอบข่าว

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการเพื่อติดตาม 5 นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการตรวจราชการ
ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จ.นครปฐม
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 10 "Active Learning" โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รับผิดชอบเป็น
ผู้ประสานงานการอบรมระดับจังหวัด


วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง เวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ : พาน้องกลับห้องเรียนเตรียมความพร้อมของครูสู่ห้องเรียนคุณภาพผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebok Live : ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู และพัฒนาเครือข่ายด้านการพัฒนาการเรียนรู้ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ภาพประกอบข่าว

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.

นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการตาม 5 นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 9 "หลักการปฏิบัติราชการ" โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานการอบรมระดับจังหวัด
วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชัน Zoom Meeting
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้บริหารและข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมให้การต้อนรับ นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

ภาพประกอบข่าว

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้
นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติตดามและประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินการกำหนดตำแหน่ง ปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ภาพประกอบข่าว

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 8 "การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์" โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานการอบรมระดับจังหวัด

ภาพประกอบข่าววันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาส
วันสำคัญของไทย (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช) โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ณ วัดสามง่าม (อรัญญิการาม) อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

ภาพประกอบข่าว

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานในภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

ภาพประกอบข่าว

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่าน
ระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่ 6 จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านรากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานการอบรมระดับจังหวัด

ภาพประกอบข่าว

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

จัดประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการรายงาน

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน (ผ่านระบบ MERS) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมาย
ผู้แทนเข่้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดฯ การย้ายผู้บริหาร (กรณี
เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม สพป.นครปฐม เขต 1


วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมประชุมจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม


วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภายหลังการระบาดของโรค
โควิด-19 ณ ห้องประชุมชั้น 3
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม


ภาพประกอบข่าว


วันที่ 7-11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมมอบหมายคณะศึกษานิเทศก์เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนิเทศการศึกษาเชิงกลยุทธ์ในยุคนววิถี (Next Normal) จัดโดย สคบศ. ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting
วันที่ 2-3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

ภาพประกอบข่าว


วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมมอบหมาย
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม
ZOOM Meeting
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ ตลาดนัดออนไลน์
วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ผ่าน
โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม


ภาพประกอบข่าว


รายงาน/งานวิจัย/องค์ความรู้