-กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่รับผิดชอบ

-สนับสนุนทรัพยากร

-บริหารและวิเคราะห์งบประมาณ

-พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ

-ประสานงานระหว่างเครือข่าย

-สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน

-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยงานบริการปฐมภูมิ

-ศีกษาและสนับสนุนงานวิจัย/นวัตกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ