Odborníci s pedagogickou praxou

PaedDr. Ivona Smiešková, PhD.

Vyštudovala odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, je autorkou rigoróznej práce Rozvoj matematického myslenia a tvorba www stránok na 1. stupni ZŠ a tiež dizertačnej práce Návrh vzdelávacieho prostredia pre vyučovanie informatiky ako povinného predmetu na 1. stupni ZŠ.

V školstve pracuje 14 rokov ako učiteľka na 1. stupni ZŠ a ako učiteľka informatiky od 1. – 6. ročníka ZŠ. Má skúsenosti so školeniami pre dospelých v oblasti IT a tiež je dobrovoľnou školiteľkou učiteľov informatiky v školeniach Digital Skills.

V súčasnosti sa venuje výučbe predmetu Informatika a popoludňajším krúžkom programovania a robotiky na 1. stupni ZŠ. Je tiež riaditeľkou komunitného vzdelávania v Martine a je jednou zo spoluautorov nápadu Koordinátor digitálnych kompetencií.

Angelika Fogášová, MA

Po absolvovaní Bilingválneho gymnázia v Sučanoch študovala Európske štúdiá na University of Aberdeen v Škótsku a na Universidad de Alicante v Španielsku.

Po skončení štúdia pracovala na pozícii business analytičky vo firme IBM, následne pôsobila 2 roky ako učiteľka biológie a informatiky na základnej škole v Michalovciach v rámci programu Teach for Slovakia. Na hodinách informatiky využívala nástroje na programovanie pre žiakov ako Scratch, Code.org a micro:bit, viedla tiež robotický krúžok.

Po skončení pôsobenia v programe Teach for Slovakia absolvovala rekvalifikačný full-stack programátorský kurz vo firme Accenture, kde sa násladne zamestnala na pozícií softvérovej inžinierky.

Momentálne pôsobí v rámci firmy ako koordinátorka projektu Digital Skills, v rámci ktorého spolupracuje viacero popredných technologických spoločností a neziskových organizácií na Slovenskom trhu.

Mgr. Zuzana Molčanová

Vyštudovala učiteľstvo fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave. Tri roky učila fyziku a informatiku na súkromnej základnej škole a zároveň spravovala IT. Úspešne sa jej podarilo v škole zaviesť systémy ako Office 365, či elektronická triedna kniha a internetová žiacka knižka, ktoré aj spravovala.

Teraz pracuje ako manažérka akademických programov v spoločnosti Microsoft pre oblasť Slovensko. Venuje sa školám, učiteľom, či študentom. Organizuje konferencie a workshopy pre učiteľov, kde im zároveň ukazuje možnosti využitia Microsoft technológií vo vyučovaní. Mentorovala učiteľov v rámci iniciatívy Komenského inštitút.

V súčasnosti vidí veľký potenciál v hre Minecraft pre vzdelávacie účely a aj preto sa stala jedným zo štyroch certifikovaných trénerov hry Minecraft: Education Edition na Slovensku. Je rada, že sa môže deliť o svoje schopnosti a skúsenosti a tak posúvať našich učiteľov a študentov dopredu.

Ján Horváth, MInf

Študoval na The University of Edinburgh informatiku a popri tom pôsobil v rôznych IT spoločnostiach od start-upov až po korporácie. Po štúdiu však hľadal prácu, ktorá by bola zmysluplná.

Preto sa zapojil do programu Teach for Slovakia, v ktorom sa mu podarilo navnímať prostredie sociálne znevýhodených detí na východe Slovenska, ale aj prostredie hlavného mesta a výziev v oblasti stredného odborného vzdelávania.

Počas pôsobenia na školách, pomedzi učenie 15-20 hod. informatiky týždenne, zbieral know-how o učení a didaktike informatiky, ktoré aplikoval na svojich vyučovacích hodinách.

Ing. Zuzana Tkáčová

Najcennejšou spätnou väzbou sú pre ňu nadšení žiaci, lebo nadšenie je podľa nej najväčšou hnacou silou vlastného rozvoja. Zameriava sa na predmety v oblasti STEM (informatické, prírodné a technické vedy). Na škole zaviedla Informatický ŠOK (študentskú odbornú konferenciu), podujatie plné IT workshopov a prednášok. Motivácia žiakov, špeciálne dievčat, je pre ňu kľúčová. Aj vďaka jej nasadeniu tvoria dievčatá na gymnáziu viac než tretinu maturantov z informatiky, čo predstavuje na Slovensku najvyšší podiel.

Zameriava sa na aktívne techniky vyučovania, bádateľsky orientovanú výučbu, problémové a projektové vyučovanie, ktorých súčasťou je aj využívanie najnovších digitálnych technológií. Venuje sa aj učiteľom – prednáša, pôsobí ako lektorka a vedie kluby učiteľov informatiky. Taktiež robí popularizáciu nanotechnológií vo výučbe prírodovedných a technických predmetov na ZŠ a SŠ – je autorkou metodických materiálov pre učiteľov a putovnej edukačnej výstavy Cesta do nanosveta.


Na projekte spolupracujú:Hlavný partner
Partneri
Mediálny partner

Učme informatiku inak!