Skarsdalen Veilag SA - Brøyting vinteren 2019/20

INFORMASJON OG OPPFØLGINGSPUNKTER FOR VINTEREN 2019/20

Vi ønsker å komme med noen tips og oppfølgingspunkter med utgangspunkt i erfaringer fra tidligere vintre.

Rodeleders ansvar og oppgaver:

1. Rodeleder er ansvarlig bindeledd mellom brøyter & Skarsdalen Veilag slik at informasjon som sendes ut, bringes videre til den enkelte hytte eier på sin sidevei. Vi greier ikke å nå alle og er derfor avhengig av hjelp fra rodeledere slik at informasjonen når den enkelte.

2. Rodeleder er ansvarlig for å informere om avtalen som er inngått med brøyter på sin sidevei, hva som ligger i denne av plikter og hvordan man varsler ankomst til hytta. Kartet som inngår som en del av avtalen må også gis til de som tilhører den enkelte sidevei slik at de vet hvilken vei hytta tilhører.

I henhold til avtalen med brøyter skal han holde brøytestikker og foreta oppmerking på hovedveien, men sideveier må den enkelte selv merke med brøytestikker.

Brøytestikker vil kunne hentes på Skarssetra ved container fra 21.september.

Veileder for setting av stikker:

Avstand til stikkene skal ikke være lengere enn at brøyter kan se de under ekstremvær.

Alle hindringer som for eksempel: stein, kummer, bom osv. Skal merkes med stikk da dette kan forårsake skade på utstyr.

Stikk bør være rundt 15cm ned i bakken så det ikke blir veltet ved brøyting

Dersom det er behov for å rydde kratt/trær – husk å sjekke med grunneier at dette er i orden før jobben iverksettes.

Ved større snøfall de siste vintre ble enkelte sideveier sperret av knekte, eller bøyde trær over veibanen slik at brøyter ikke kom frem med fresen. Setting av brøytestikker er viktig for å merke vei og parkeringsplasser. Merk spesielt utsatte plasser hvor det er store steiner etc. som kan være til hinder for brøyter.

3. Skarsdalen Veilag ønsker en kopi av avtaler som er skrevet for brøyting av sidevei. Rodeledere oppfordres til å sende sin avtale pr mail til: mailto: karlengen@ellingsen.biz med kopi til mailto: skarsdalenveilag@gmail.com .

Vi ønsker dette som underlag for fremtidig bruk i forhandlinger/anbudsrunder og vil ikke blande oss inn i nåværende avtaler som er skrevet.

Hytteeiers/brukers ansvar:

1. Hytteeier / bruker skal varsle når man skal på hytta vinterstid og trenger brøyting av sin sidevei.

Da sendes tekstmelding til nr: 400 80 785

Tidsfrister varsel:

I forbindelse med helg: Senest innen torsdag kl. 12.00

Alle andre dager: Senest 24 timer før beregnet ankomst.

Dette slik at brøytemannskapene får tilstrekkelig tid til både å planlegge, samt gjennomføre brøytingen av veg/parkeringsplass.

Varslingen gjelder i hele beredskapsperioden, dvs. fra 15.10 – 30.4 hvert år.

Informer i tekstmelding om:

Navn hytteeier /veinummer fra brøytekartet (/eventuelt offisielt vei navn) for din hytte/hyttenummer/når du planlegger ankomst.

2. Kjøring på vinterføre medfører at vi må ta noen hensyn. Vår brøyteavtale tilsier at veien skal være farbar med personbil, men at kjetting kan være påkrevd. Husk at kjøring på vinterfjellet krever at bilen er skodd for vinterføre – slitte piggfrie dekk og/eller dekk som ikke er rimelig rengjorte er ikke bra på vinterfjellet.

Spade/kjetting/etc. bør ligge i bilen og det forutsettes at utstyret kan brukes.

3. Parker slik at du ikke er til hinder for brøyter.

Parkering langs hovedvei skal kun være på avtalte plasser med egen brøyteavtale eller faste opparbeidede plasser og da IKKE til hinder for brøyter.

Biler til hinder for brøyter vil kunne bli tauet bort for bileiers regning.

4. Den enkelte hytteeier skal kontrollerer at brøytestikker er plassert slik at egen parkeringsplass og småveiene inn til den enkelte hytte er tilfredsstillende merket, dersom disse er omfattet av brøyteavtalen

Brøyters ansvar:

1. Oppfylle de til enhver gjeldende avtaler

2. Informe Veilagets kontaktpersoner om alvorligere driftsforstyrrelser.

Informasjon annet:

1. Bindeledd mellom Veilaget og brøytepersonellet er:

Frank Karlengen mobil: 91 35 66 40 mail: karlengen@haakonellingsen.no

Einar Ruud mobil: 915 88 140 mail: einruud@gmail.com

Per- Ivar Reitehaug mobil: 473 81 944 mail: pi.reite@getmail.no

Disse kontaktes om det er praktiske spørsmål om brøyting eller annet vedrørende vei og brøyting i løpet av vinteren.

2. Føremelding Skarsdalsvegen - legges ut på facebook siden for Skarsdalen Vel/Veilag hver torsdag ettermiddag/kveld gjennom vinteren. Link: https://www.facebook.com/groups/SkarsdalenVelVeilag/?ref=bookmarks

3. Normalt vil din hyttevei være brøytet før din meldte ankomsttid, men ved større snøfall er hovedvei prioritert og dette skal man respektere.

4. I tillegg legges annen type informasjon som er av interesse og som kan være viktig ut på vår nettside – følge med på:

https://www.facebook.com/groups/SkarsdalenVelVeilag/?ref=bookmarks

http://www.skarsdalenvel.net


Med ønske om en flott vinter

Skarsdalen Veilag

Skarsdalen broytekart revidert 01062019.pdf
Facebook-siden Skarsdalen Vel / Veilag er opprettet som en lukket gruppe. Alle medlemmer av veilaget kan bli medlem av gruppen og bruke denne siden til å dele informasjon og meninger.Informasjon om Skarsdalen veilag SAStyret i veilaget bruker www.skarsdalenvel.net for aktuell informasjon til medlemmene, og til arkiv for viktige felles dokumenter, slik som:vedtektene for Skarsdalen veilag SAveiavtalen med VGDSHenvendelser til styret kan sendes til styrets postkasse skarsdalenveilag@gmail.com