Sunday School

by

SJU For Education

โรงเรียนวันอาทิตย์ โดย วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา

โรงเรียน Sunday School หรือ "โรงเรียนวันอาทิตย์" เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นจากภารกิจการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าไม่คิดค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยปรัชญาและการศึกษาของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เปิดสอนสำหรับนักเรียนในชุมชนก่อสร้างบริเวณโดยรอบๆ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ดำเนินการเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษาเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สาขาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ระดับปริญญาเอก ในสาขา บริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ และสาขาปรัชญาและศาสนา

จากการที่วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษาได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนดังกล่าว จึงนำศาสตร์ที่วิทยาลัยฯมีความเชี่ยวชาญนี้มาจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ในชุมชนก่อสร้างอายุตั้งแต่ 5 ขวบถึง 12 ขวบ จำนวน 20 คน ประกอบด้วย 4 สัญชาติ คือ ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า โดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการประสบการณ์ที่ได้เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัย

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนที่ฝึกปรัชญาของความเป็นนักการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ รวมทั้งการฝึกจิตอาสา (Volunteer mind) และฝึกการจัดการเรียนการสอนแบบ Service Learning ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นวิธีสอนที่สร้างความเป็นพลเมืองและมีจิตอาสา โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสโมสรโรตารี่จตุจักร สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร บริษัทซาแลน โรงเรียนเซนต์จอห์น และบริษัท JWS

ด้วยปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นคือ” คุณธรรมเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์มีเกียรติ” ดังนั้นการจัดการศึกษาของวิทยาลัยปรัชญาและการศึกษาจึงนำคุณธรรมมาเป็นเข็มทิศในการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษา ดังนั้นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยปรัชญาและการศึกษาทุกหลักสูตรจะต้องได้รับการพัฒนาคุณธรรมในทุกชั้นปีอย่างเอาจริงเอาจังด้วยการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม

โรงเรียน Sunday School เป็นโรงเรียนที่เราตั้งใจให้เป็นโรงเรียนที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดในโลกใบเดียวกันเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรม เมื่อนักศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณธรรมเท่านั้นจึงจะมีเกียรติไม่ใช่อย่างอื่น ดังนั้นเด็กนักเรียนในโรงเรียน Sunday School จึงเรียนรู้ที่จะ “อ่านให้ออก เขียนให้ได้ คิดเลขให้เป็น และรักคนไทย” ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบธรรมชาติ สนุกสนานและมีความสุข ผ่านการเล่านิทาน ผ่านกิจกรรมการเล่นนั้นมีเรียน ผ่านทักษะการใช้ชีวิตแบบสมวัย โดยจะเปิดสอนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 14.00 น. บริเวณชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ด่วน : ผู้ที่สนใจอยากสมัครเป็นอาสาสมัคร สามารถสมัครได้ที่ วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น โทรศัพท์ 02-9388353 ยินดีต้อนรับทุกท่าน