ข้อมูลทั่วไป / General Information

สิทธิประโยชน์ / Benefits

สำหรับนักศึกษารหัส 67 เป็นต้นไป

1. ค่าลงทะเบียน (ตามที่จ่ายจริงไม่เกินภาคการศึกษาละ 30,000 บาท) / Tuition Fee (as actually paid but does not exceed 30,000 baht)

2. เงินรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท สำหรับปริญญาโท และ 15,000 บาท สำหรับปริญญาเอก / Salary: 10,000THB for Master, 15,000THB for PhD


สำหรับนักศึกษารหัส 65 - 66

1. ค่าลงทะเบียน (ตามที่จ่ายจริงในอัตราหลักสูตรภาคปกติ) / Tuition Fee (according to rate of Thai's program)

2. เงินรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท สำหรับปริญญาโท และ 15,000 บาท สำหรับปริญญาเอก / Salary: 10,000THB for Master, 15,000THB for PhD


สำหรับนักศึกษารหัส 64 ลงมา

1. ค่าลงทะเบียน (ตามที่จ่ายจริงในอัตราหลักสูตรภาคปกติ) / Tuition Fee (according to rate of Thai's program)

2. เงินรายเดือน เดือนละ 6,000 บาท สำหรับปริญญาโท และ 12,000 บาท สำหรับปริญญาเอก / Salary: 6,000THB for Master, 12,000THB for PhD

คุณสมบัติผู้สมัคร / Qualification for Applicant

ทุนบัณฑิตศึกษา ประเภท 1 สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1 
Graduate Students Scholarship Type I  (First Year Students)


คุณสมบัติผู้สมัคร / Requirements


ทุนบัณฑิตศึกษา ประเภทที่ 2: สำหรับนักศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป (ไม่เกินชั้นปีที่ 3 สำหรับ ป.โท และไม่เกินชั้นปีที่ 4 สำหรับ ป.เอก /Graduate Students Scholarship Type II (Second to Third Year for Master Degree) (Second to Forth Year for Doctoral Degree)


คุณสมบัติผู้สมัคร / Requirementsเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับจบการศึกษา / English Competence Standard of Graduate Students


นักศึกษาที่จะสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ประเภทที่ 1 และ 2 ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ และสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยตามลิ้ง ดังนี้ / Students who are willing to register Graduate Student Scholarship Type I & Type II must meet the English Competence Standard of Graduate Students, Mahidol University defined by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University in the following links.


   Student ID 59 – 61         Master Degree            Doctoral Degree                                       

   Student ID 62                  Master Degree            Doctoral Degree                              

   Student ID 63 onward    Master Degree            Doctoral Degree

เอกสารประกอบการสมัคร / Required Documents

เอกสารประกอบการสมัครทุนบัณฑิตประเภทที่ 1

เอกสารประกอบการสมัครทุนบัณฑิตประเภทที่ 2

Required Document for Type I

Required Document for Type II

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร / Application Period

ปีการศึกษา 2567 / Academic Year 2024

ทุนประเภท 1 (Type I)

รอบที่ 1: 1-31 พฤษภาคม 2567 / 1st Round: 1-31 May 2024 !!!NEW!!!

ปีการศึกษา 2566 / Academic Year 2023

ทุนประเภท 1 (Type I)

รอบที่ 1: 3-31 มกราคม 2566 / 1st round: 3-31 January 2023

รอบที่ 2: 1-31 มีนาคม 2566 / 2nd round: 1-31 March 2023

รอบที่ 3: 1-15 พฤษภาคม 2566 / 3rd round: 1-15 May 2023

รอบที่ 4: 1-31 สิงหาคม 2566 / 4th round: 1-31 August 2023 

รอบที่ 5: 1-31 มกราคม 2567 / 5th round: 1-31 January 2024

ทุนประเภท 2 (Type II)

รอบที่ 1: 1-31 สิงหาคม 2566 / 1st round: 1-31 August 2023

รอบที่ 2: 1-31 มกราคม 2567 / 5th round: 1-31 January 2024

ขั้นตอนการสมัคร / STEPS FOR APPLICANT

สำหรับผู้สมัครทุนบัณฑิตศึกษาศึกษา 2567 ประเภท 1 (For Type I: Academic Year 2024 - B.E.2567)

สมัครและอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทางระบบ Online (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

Apply and upload relevant documents via online system 

สมัครทุนประเภท 1
รอบ 1 ปีการศึกษา 2567
Apply for Type I (Round I)
Academic Year 2024

Deadline: 31 MAY 2024 

ข้อมูลการสมัครทาง Online จะแปลงเป็นใบสมัครในรูปแบบ PDF file ทาง email ที่ระบุ (จัดส่งภายใน 1 วัน) เพื่อเป็นหลักฐานว่าระบบได้รับข้อมูลของผู้สมัครแล้ว / Your application form will be generated to PDF File anก sent to your E-Mail within a day as evidence that the system has received the applicant's information.

Deadline: 31 MAY 2024


งานการศึกษาระดับหลังปริญญา จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังภาควิชาต้นสังกัด เพื่อให้ประธานหลักสูตรรับรองว่าผู้สมัครได้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรจริง และภาควิชาต้องตอบกลับภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567

The Postgraduate Education Division will submit a list of applicants to the applicants departments. In order for the Program chair to certify that the applicant has actually applied for admission to the program. and the department must respond by 7 June 2024.