โรงเรียนศิริมาตย์เทวี

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

กำหนดการพิธีรดน้ำดำหัวครู ประจำปี 2562
สรุปผลการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กมลภพ จะเชือนรัมย์ สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี รับสมัครครู

ครูผู้สอน วิชา คณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง และ ครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง

** คุณสมบัติตำแหน่งครูผู้สอน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอก คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

** การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ฝ่ายงานธุรการ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รับสมัครตั้งแต่ เมษายน ถึง พฤษภาคม เว้นวันหยุดราชการ

** เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ,ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5. หลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการคัดเลือกทหาร จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ใบสำคัญการสมรส ,ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว – 1.5 นิ้ว