Flexible Program หมายถึง หลักสูตรที่จัดระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถเลือกในสิ่งที่ตัวเองสนใจและเลือกเวลาในการเรียนรู้ได้ตามความพร้อม โดยผู้จัดการศึกษาจัดการกระบวนการและทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองตอบความต้องการของผู้เรียนสูงสุด

ประเภทของ Flexible Program (อ่านเพิ่มเติม)

1.หลักสูตรสำหรับนักศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการและความพร้อมในการเรียนรู้ของตนเอง ได่แก่

1.1 หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาให้มีวิชาเลือกหลากหลาย ทั้งเนื้อหาและเวลาในการเรียนรู้เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษา โดยมีโครงสร้างหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น กำหนดวิชาเฉพาะซึ่งเป็นวิชาบังคับเท่าที่จำเป็นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะสำคัญเพียงพอสำหรับเป็นพื้นฐานของสาขาวิชา และเพิ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 ของหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ หรือ

1.2 หลักสูตรที่ใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และมีรายวิชาที่อยู่ในระบบ LMS (Learning Management System) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามเวลา และสถานที่ตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ Bleded Learning หรือ Flipped Classroom จัดการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการใช้ e-Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเวลาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของรายวิชา และมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยกิตในหลักสูตร หรือ

1.3 หลักสูตรที่จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning)


2.Dual Degree / Double Degree หมายถึง หลักสูตรมีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา (MOU) มีแผน (Study Plan) และช่องทาง (Study Track) การศึกษาทีกำหนดไว้ในหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามที่ต้องการ มีจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาในแต่ละแผนการศึกษาอย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด


3.หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ไม่ใช่นักศึกษาในระบบของหลักสูตรสามารถเลือกเรียนเนื้อหาวิชาและเวลาในการเรียน จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้โดยอิสระ ทั้งในชั้นเรียนและออนไลน์ และทำการสะสมผลการเรียนรู้ในระบบคลังหน่วยกิต เพื่อนำผลการเรียนมาใช้ในการเทียบโอนและขอรับปริญญาได้เมื่อศึกษาครบตามหลักเกณฑ์และหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งมีผู้เรียนที่ขอใช้หน่วยกิตที่สะสมจากระบบคลังหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตร


หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาให้มีวิชาเลือกหลากหลาย


เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาด้วยระบบ LMS (Learning Management System)

Dual & Double Degree
หลักสูตรปริญญา 2 ใบ

เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาเรียน ป.ตรี ควบ ป.โท

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา
โครงการ MAP

หลักสูตรที่จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning)