ยินดีต้อนรับ

แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2561

สาส์นจากรองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

ในนามของคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอแสดงความยินดีแก่แพทย์ทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเป็น “แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง” ในปีการศึกษา 2561 และขอต้อนรับท่านเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของสังคมแห่งนี้

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยินดีต้อนรับแแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางใหม่ทุกท่านเข้าฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว่า "โรงศิริราชพยาบาล" ต่อมาได้โปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย "โรงเรียนศิริราชแพทยากร" และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2433 นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกได้สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรแพทย์ พ.ศ. 2436 และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2443 โรงเรียนแพทย์นี้ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 5 ว่า "ราชแพทยาลัย" มีวัฒนธรรมองค์กรซึ่งถ่ายทอดออกมาจากคำว่า ‘SIRIRAJ’ อันได้แก่ Seniority, Integrity, Responsibility, Innovation, Respect, Altruism และ Journey to excellence and sustainability

การเริ่มต้นชีวิตแพทย์อย่างมีความสุขนั้น พึงอาศัยการเรียนรู้และการปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการดำเนินงานอันหลากหลาย เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในการอยู่และปฏิบัติงานร่วมกัน รู้จักการดูแลตนเองและสมาชิกอื่นในสังคม สามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างคุ้มค่า ร่วมไปกับการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ทั้งในและนอกหลักสูตรการฝึกอบรม จนประสบความสำเร็จสมดังเจตนา เหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจที่สืบทอดกันมาของแพทย์ประจำบ้านศิริราชทุกรุ่น จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี จึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านได้ศึกษา “คู่มือเตรียมความพร้อม” ฉบับนี้

ด้วยความปรารถนาดี