โครงการช้อปดีมีคืน

โครงการช้อปดีมีคืน

(ไม่ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ใด ๆ แต่ต้องขอเอกสารเพื่อใช้ในการขอลดหย่อนภาษี นั่นหมายถึง ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี และต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบเป็นหลักฐาน)


“ช้อปดีมีคืน” มาตรการกระตุ้นบริโภคลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ คน

ความจริงแล้วมาตรการนี้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี ! เหมาะกับบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้จำนวนมาก อาจจะเป็นเจ้าของกิจการ หรือ พนักงานบริษัทที่เงินเดือนที่สูงพอสมควรแล้ว หรือมีตำแหน่งสูง ๆ และต้องการซื้อสินค้า เพื่อขอใบกำกับภาษีมาลดหย่อน อย่างไรก็ตามทางภาครัฐก็ได้กำหนดเพดานการลดหย่อนไว้ ว่าการนำสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นต้องไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

ความจริงแล้ว แต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ จำนวนเงินที่ซื้อและ อัตราภาษีคืนตามระดับเงินได้สุทธิแต่ละปี นั่นหมายความว่า ถ้าท่านมีเงินได้สุทธิต่อปีน้อย ถ้าอยู่ในระดับ 0-150,000 บาทต่อปี ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์คืนภาษีจากช้อปดีมีคืน ! เพราะท่านได้รับการยกเว้นภาษีแล้ว ดังนั้นจึงแนะนำว่าถ้าท่านมีรายได้น้อย ควรไปลงทะเบียนในโครงการ “คนละครึ่ง” จะเหมาะสมกว่า


ตัวอย่างสำหรับโครงการช้อปดีมีคืน กรณีที่ท่านมีรายได้ต่อปีเกิน 150,000 บาทขึ้นไป จะได้รับเงินคืนภาษี กี่บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท

– เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท (อัตราภาษี 5%) หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท

– เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท (อัตราภาษี 10%) หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท

– เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท (อัตราภาษี 15%) หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท

– เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท (อัตราภาษี 20%) หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท

– เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท (อัตราภาษี 25%) หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท

– เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท (อัตราภาษี 30%) หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท

– เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป (อัตราภาษี 35%) หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

เงื่อนไข

 • ช่วงเวลาการใช้สิทธิ์ที่จะขอใบกำกับภาษีในการช้อปดีมีคืนนั้น ต้องอยู่ในช่วง 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น ซึ่งมูลค่าการลดหย่อนจะใช้ในปีภาษี 2563 ภายในเดือนมีนาคม 2564

 • สินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ถือว่ามีเยอะพอสมควร

  • ค่าสุรา เบียร์ และไวน์

  • ค่ายาสูบ

  • ค่าน้ำมันและก๊าซเติมยานพาหนะ

  • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

  • ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

  • ค่าบริการจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

  • ค่าที่พักในโรงแรม

 • ข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ !! ผู้ทื่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) หรือผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้