ЦК соціально-гуманітарного та природничого циклів

Проблема циклової комісії викладачів соціально-гуманітарного та природничого циклів :

Інноваційні підходи до формування ключових компетентностей фахівця нової генерації, активного громадянина шляхом упровадження професійно орієнтованих освітньо-виховних е-ресурсів як пріоритет у забезпеченні якості освіти.

Пріоритетні напрямки діяльності та завдання циклової комісії на 2018-2023 н.р.:

З метою створення інформаційного середовища навчального закладу як однієї з важливих умови якісної підготовки фахівців у сучасних умовах освітнього простору:

- участь у роботі коледжного науково-навчального центру "Формування майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору";

- оформлення блогів викладачів, що містять навчально-методичні комплекси з предметів суспільно-гуманітарного циклу;

- здійснення педагогічної діяльності по підготовці молодших спеціалістів відповідно до стандартів вищої освіти в умовах інноваційного освітнього простору;

- формування практичної спрямованості та професійно-педагогічної культури майбутніх вчителів;

- здійснення різнобічного розвитку особистості як основної умови розвитку професійної компетентності майбутніх учителів.

На виконання Програми проведення Всеукраїнського педагогічного експерименту щодо навчання майбутніх вчителів ефективному застосуванню ІКТ та удосконалення творчого здобутку педагогічного колективу по запровадженню в процес підготовки фахівців для освіти України сучасних інноваційних освітніх технологій:

- участь у роботі коледжного науково-навчального центру "Формування майбутнього фахівця в умовах інноваційного простору";

- підвищення обізнаності студентів з питань інновації в педагогіці і запровадження їх в практику діяльності викладачів;

- підготовка студентів до ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі;

- створення електронних посібників та контролюючих програм на базі коледжної електронної зали;

- розробка мультимедійних лекцій та презентацій.

З метою забезпечення результативності виконання планів профорієнтаційної роботи:

- удосконалити форми профорієнтаційної роботи;

- спланувати систему профорієнтаційної роботи з залученням студентів коледжу.

З метою оптимізації науково-дослідної роботи:

- участь у науково-методичних семінарах з питання організації науково-дослідної роботи у коледжі;

- проводити на базі коледжу спільні з науковцями ЛНУ імені Тараса Шевченка регіональні, всеукраїнські наукові конференції та семінари;

участь обдарованих студентів коледжу у наукових проектах ЛНУ імені Тараса Шевченка;

- участь у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах;

- організація науково-дослідницької роботи зі студентами;

- активізація видавничої діяльності викладачів і студентів.