การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ)

Smart Emergency Care Service Integration : SECSI

หลักการ

โครงการมุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจรทั้ง Pre-hospital, Intra-hospital/Inter-hospital และ Post-hospital ให้มีประสิทธิภาพ เป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย เป็นการขยายบริการห้องฉุกเฉินออกไปนอกโรงพยาบาลเข้าสู่ชุมชนและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีและขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินอย่างบูรณากร และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจร และครอบคลุมในระบบบริการสุขภาพ ทั้ง Pre-hospital, Intra-hospital/Inter-hospital และ Post-hospital ในเครือข่ายของโรงพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในจังหวัดเชียงใหม่และการส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน ทั้งนี้จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบฐานข้อมูลเฉพาะ และระบบการรายงานติดตามและประเมินผล เพื่อสร้างต้นแบบของการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนจะนำไปขยายผลในพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบนและทั่วประเทศ
  2. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างครบวงจร ที่จำเป็นต่อระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้ง Pre-hospital, Intra-hospital/Inter-hospital และ Post-hospital

MOPH 4.0

การปฏิรูประบบสาธารณสุข

ขอบเขต

พื้นที่ศึกษา phase 1