รายงานความก้าวหน้า

โครงการย่อยที่ 1

โรงพยาบาลนครพิงค์

โครงการย่อยที่ 2

โรงพยาบาลฝาง

โครงการย่อยที่ 3

โรงพยาบาลจอมทอง

โครงการย่อยที่ 4

โรงพยาบาลสันป่าตอง

โครงการย่อยที่ 5

โรงพยาบาลสันทราย

โครงการย่อยที่ 6

โรงพยาบาลมหาราช

โครงการย่อยที่ 7

โรงพยาบาลอมก๋อย

โครงการย่อยที่ 8

สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่

โครงการย่อยที่ 9

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

โครงการย่อยที่ 10

สถาบันวิศวกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

โครงการย่อยที่ 11

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการย่อยที่ 12

โรงพยาบาลดอยหล่อ

โครงการย่อยที่ 13

โรงเรียนผ่านศึก สงเคราะห์ 1 จังหวัด เชียงราย

โครงการย่อยที่ 14

โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์

โครงการย่อยที่ 14

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

โครงการย่อยที่ 16

โรงพยาบาลน่าน

โครงการย่อยที่ 17


โครงการย่อยที่ 18

เอกสารการประชุม

ชี้แจง ECS 29 มค_ปรับแก้ไข สุวัฒน์_Version final.pdf


01นำเสนอโครงการESCโดยสรุป.pdf


02 การเงินการบัญชี.pptx


03 การจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุและครุภัณฑ์.pptx


เอกสารเกี่ยวข้อง Literature Review