ผู้รับผิดชอบโครงการ และหน่วยงานร่วมดำเนินการ

  1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
  4. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
  5. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  6. สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  7. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  8. คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  9. วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่