| ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของกลุ่มงาน


นายพีระวัตร  จันทกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

นายไพโรจน์  เดชะรัตนางกูร

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางภาวิณี  จันทร์ทิพย์

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

| ข่าวกิจกรรมกลุ่มอำนวยการ