กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560

scan.pdf

แต่งตั้งคณะกรรการกำหนดมาตร กลไกหรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

scan0001.pdf

มาตรการดำเนินงาน ของ สพม.3

เพื่อส่งความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

scan0020.pdf

ระบบการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

scan0005.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560

scan0008.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560

scan0009.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560

scan0010.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561

scan0011.pdf
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561

scan0012.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561

scan0013.pdf

เครื่องมือ(กระดาษทำการ)และปฏิทินกำกับติดตาม

scan0021.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561

scan0015.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561

scan0014.pdf
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561.pdf