การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561