กิจกรรม

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุโรงเรียน(กลุ่มการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) วันที่ 13-14 กันยายน 2560สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3