ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หมายเลขทะเบียน : 5830-001-0008 (1/2559)

วัน / เดือน / ปี : 20 / 11 / 2558

เลขที่ : 1 / 2559

ประเภท : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชื่อหรือชนิดครุภัณฑ์ : เครื่องขยายเสียง

รายการ : เครื่องขยายเสียง TOA-2030

วิธีการได้มา : อุดหนุน

จำนวน (เครื่อง) : 1

ราคา (บาท) : 6,500

เลขที่เอกสาร : 7 / 2559

ที่อยู่ของครุภัณฑ์ : ห้องเรียน 542

ผู้ตรวจรับ : ครูดารณี ศักดิ์แสนศิลป์

หน่วยงาน : โรงเรียนบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ส่วนราชการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

สถานะ : ปกติ