กิจการนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู หลักสูตรประถมศึกษา 62

https://wbscport.dusit.ac.th/view/view.php?id=228481

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู หลักสูตรปฐมศึกษา 62

https://wbscport.dusit.ac.th/view/view.php?id=229126

https://drive.google.com/file/d/1RAM8Af-Vm8q7XQoO-tENcT1bXxbq7IiK/view?usp=sharing

คู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครู นศ.62.docx

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู


แบบการจัดตั้งชุมนุม.docx

แบบการจัดตั้งชุมนุม

มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563.pdf

มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓


รายงานผลการดำเนินกิจกรรม พัฒนานักศึกษา 2560


รายงานผลการดำเนินกิจกรรม พัฒนานักศึกษา 2561


สรุปผลการดำเนินการการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 62.pdf

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2561


สรุปผลปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf

รายงานผลปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2561