กิจการนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 28  มิถุนายน  2562.pdf

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562

คู่มือกิจกรรมเสริมความเป็นครู นศ.62.docx

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู

https://drive.google.com/file/d/1qzKJnlF2Z1gOJT6j-kX2FqwfMBwCmUAz/view?usp=sharing

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม พัฒนานักศึกษา 2560