สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา Songkhla community tourist Association ชื่อย่อ "ทชส" จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้ง 16 อำเภอ ในทุกมิติ ตามสัญลักษณ์ของโลโก้ ประกอบไปด้วย แผนที่จังหวัด นางเงือก และประตูเมือง รถโดนสาร เรือและหมุด ทั้งหมดล้อมรอบด้วยวงกลม ตามความหมายคือพื้นที่ ชุมชนจังหวัดสงขลาที่มีศักยภาพจัดการท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบ โดยนางเงือกและประตูเมืองคือสัญลักษณ์การท่องเที่ยวในเมืองและพื้นที่ ประวัติศาสตร์ รถและเรือ หมายถึงการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำตลอดจนมรดกทางวัฒนธรม ประเพณีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ที่ปรึกษาสมาคมฯ


ที่ปรึกษาสมาคมฯ


ที่ปรึกษาสมาคมฯ


ที่ปรึกษาสมาคมฯ


นายกสมาคม

รองนายกสมาคม


รองนายกสมาคม


รองนายกและเลขานุการ

ฝ่ายทะเบียน

ปฏิคม

เหรัญญิก

รองนายกสมาคม


ประชาสัมพํนธ

รองนายกสมาคม


กรรมการ

กรรมการ

เครือข่าย พันธมิตร ของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา