ฝ่ายบริการวิชาการสู่ธุรกิจและสังคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เกี่ยวกับฝ่าย

1. การบริการวิชาการสู่สังคม

ประสานเพื่อการให้บริการสู่สังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

  • บริการอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชน
  • บริการให้คำปรึกษาสู่ชุมชน
  • โครงการจิตอาสาสู่ชุมชน
โครงการจิตอาสาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอาหาร

2. การบริการวิชาการสู่ธุรกิจ

ประสานเพื่อการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป ในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. บริการอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชน
  2. บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ
  3. บริการด้านงานวิจัย