:: แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ::1. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download Now2. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง เมษายน 2561) Download Now3. รวม QR Code แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ Download Nowคู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) View
:: แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ::1. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download Now2. แผนปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download Now3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 View
:: คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ::- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก (กุมภาพันธ์ 2562) View- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (กันยายน 2562) View