งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategic and Planning Division

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Sirindhorn College of Public Health, Ubon Ratchathani

:: แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ::
1. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download Now2. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง เมษายน 2561) Download Now3. แบบฟอร์ม (Form Template) Download Now4. รวม QR Code แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ Download Now
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2560) View
คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) View
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 117/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์วิทยาลัย แผนกลยุทธ์การเงิน และแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ View
:: แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ::
1. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download Now2. แผนปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download Now
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 View
:: คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ::
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก (กุมภาพันธ์ 2562) View- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (กันยายน 2562) View
:: Infographic ::อัตลักษณ์วิทยาลัยฯ Viewอัตลักษณ์นักศึกษา Viewวิสัยทัศน์ (Vision) Viewพันธกิจ (Mission) Viewทำเนียบผู้บริหาร View
:: แผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ ::1. แผนกลยุทธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 (ฉบับปรับปรุง) Download Now2. การวิเคราะห์องค์กรแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 View3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องด้านต่างๆ ในแผนกลยุทธ์ View4. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ View5. ตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 View6. รายงานผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 View
คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download Now- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบปีประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน View- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบปีประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน View
1. แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2560-2564 View2. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร, ระดับสถาบัน View3. พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 View