.

ปฏิญญาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

การลูกเสือนั้นหากต้องการให้เกิดการยอมรับในกระบวนการที่เราเชื่อกันว่าเป็นกระบวนการที่สามารถทำให้เกิดการพัฒนามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่ว่าการยอมรับรั้นจะเกิดขึ้นได้ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราเหล่าบุคลากรทางการลูกเสือด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตนของพวกเราในฐานะผู้กำกับลูกเสืออันเปรียบเสมือน"แม่พิมพ์"หรือแบบอย่างในการสร้างลูกเสือหรือเยาวชนตลอดจนการชักชวนให้บุคคลที่ยังสงสัยในกระบวนการทางลูกเสือให้เข้าร่วมในอุดมการณ์ทางการลูกเสือได้อย่างศรัทธาและสนิทใจเราก็ควรที่จะนำพา "การประพฤติปฏิบัติตน" ให้เป็นไปไปตามกฏของลูกเสือข้อที่ 10 "ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ" ก็อาจจะทำให้เรามีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทางการลูกเสือที่เข้าใจในวิธีการนำมวลกิจกรรมทางการลูกเสือไปใช้อย่างถูกต้องและไม่มีข้อสงสัยใดๆอย่างแน่นอน


ข่าวสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

วันที่ 27 มีนาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 1/2565 โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 กล่าวรายงาน นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 98 คน เครดิตภาพ / ภูมินทร์ ภูธนกรานต์ ครู รร.อนุบาลโนนสะอาด กิตติศักดิ์ แสนสุด ครู รร.บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่

วันที่ 20 มีนาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) รุ่นที่ 1 /2565 ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 144 คน ชาย 44 คน หญิง 100 คน


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จำนวน 3 หน่วย ประกอบด้วยหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนบ้านนาฝาย หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร และหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 112 คน ผู้อำนวยการลูกเสือและ ผู้กำกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 6 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


วันที่ 26-28 มกราคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมออนไลน์ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานลูกเสือในสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุมมอบนโยบาย แก่ ครูผู้รับผิดชอบลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุครธานี เขด 2 เป็นประธานการประชุมคณะดำเนินงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุครธานี เขต 2ในการนี้ ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป. อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไอ่คำ สพป.อุดรธานี เขต 2


วันที่ 21 มกราคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนิเทศ ผ่าน Application ZOOM Could Meetings เพื่อวางแผนการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2


วันที่ 24 มกราคม 2565 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนิเทศ ผ่าน Application ZOOM Could Meetings เพื่อวางแผนการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2


คู่มือจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

คู่มือจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่

ปรัชญากิจกรรมลูกเสือ

แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ

กระบวนการฝึกอบรมลูกเสือ

หลักสูตร ลูกเสือสำรอง

หลักสูตร ลูกเสือสามัญ

หลักสูตร ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

พิธีการ ลูกเสือสำรอง

พิธีการ ลูกเสือสามัญ

พิธีการ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา กับการประเมิน

เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี สำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่

แนวการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพงานลูกเสือ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

นายสุวรรณ ธีระพงษ์ธนากร ผอ. โรงเรียนบ้านโคกกลาง

นายกันตภณ อินพิทักษ์ ผอ. โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง

นางเจียมจิตร จิตสบาย ผอ. โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา

นายชโณทัย สุกุมาลย์ ผอ. โรงเรียนบ้านนาฝาย

นายสุรชัย ไผ่ตง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี

นายสุรเดช ศรีวิชา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ

นายอาทิตย์ คลังกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย

นายพิชิต ทองคำ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ายม

นายสุภีร์ แรงน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านท่าสัง

นางจุฬาพิศ นันทะสุธา นักวิชาการศึกษา

นายอำนวย เพ็งพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายวงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายไพรัช รินทร์วงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.ปิยะวรรณ์ สิงห์พรม นักจิตวิทยาสถานศึกษาประจำเขตพื้นที่ๆ

นายสิรวิชญ์ แสนวัง นิติกรชำนาญการ

นายพิชัย นามสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านปะโค

นายวิทยา อุปัฌา ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม

นางสาวพัชรีย์ ถาวรพัง ครู โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล

นางประภัสสร คำเพชร ครู โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล

นางปภาขวัญ ศรีกงพาน ครู โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล

นายนิรุตติ แสนทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่

นายวรานนท์ กงลา ครู โรงเรียนผาสุกประชานุกูล

นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ ครู โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา

นายพันธุ์พญา วัฒนากลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน

นายบุญยอด ธนสูตร ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง

นายเชาวลิต จิกจักร ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

นางนาริน์ ศรีสาคร ครูโรงเรียนบ้านคำไฮ

นายพิชิต ศรีสาคร ครูโรงเรียนบ้านดงกลาง

นายภูมินทร์ ภูธนกรานต์ พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด

นายกิตติศักดิ์ แสนสุด พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่

นางสาวพัชรินทร์ ถาวรพัง บุคลากรวิทยาศาสตร์ โคกกลางหนองแวงใหญ่

น.ส.พชรกวินทร์ ธรรมเจริญ จนท.ธุรการ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก

น.ส.นวพร ชีววิทยานันท์ พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

อะไรที่ผู้กำกับลูกเสือทำ เด็กจะทำตาม

จะดูผู้กำกับดูได้จากตัวเด็ก

จากการเสียสละและความรักชาติของผู้กำกับของเขา

บริการช่วยเหลือ

นายอำนวย เพ็งพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โทร. 09x-xxx-xxxx

Facebook ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

Email tel0828610669@gmail.com