ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรและคณะกรรมการดำนเนินงานโคงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณ จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2565 (ไป-กลับ) ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 2 พลเมืองดีของสังคม (บำเพ็ญประโยชน์ - รักษ์บ้านรักถิ่น)

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 2 พลเมืองดีของสังคม (บำเพ็ญประโยชน์ – รักษ์บ้านรักถิ่น) โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระประโทณเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพระโทณเจดีย์ เข้าร่วมกิจกรรม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และมอบรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามโครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ห้อง CHEDI 1 ชั้น 2 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมประชุม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าวได้พัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม บูรณาการร่วมกับศึกษานิเทศก์ในการเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19 ) ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ และโรงเรียนสกลวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และสวนพุทธมณฑล อำเภอพุ่ทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบนักเรียนมาดูภาพยนตร์และซื้ออุปกรณ์การเรียนในห้างสรรพสินค้า จำนวน 3 คน ทั้งนี้ได้ว่ากล่าวตักเตือนและให้กลับบ้านพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ออกตรวจเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในบริเวณห้างสรรพสินค้าโลตัส อำเภอกำแพงแสน ห้างสรรพสินค้าโลตัส อำเภอบางเลน และวัดอรัญญิการาม (สามง่าม) อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ่งไม่พบนักเรียนและนักศึกษาที่มีีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วย นางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) โดยมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดชุมชนริมแม่น้ำ/คู คลอง ณ วัดอรัญญิการาม (สามง่าม) อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ในการนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำกิจกรรมและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย (วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

วันที่ 2 เมษายน 2565 นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และนางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย (วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานศึกษา ทาสีทางเท้าและทางม้าลาย ติดแผ่นสติกเกอร์ (ห้ามนั่ง) ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ออกตรวจเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม บูรณาการร่วมกับศึกษานิเทศก์ ในการเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา,ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา และตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.3 ณ โรงเรียนกันตวิชญ์ และโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบนักเรียนมาซื้ออุปกรณ์การเรียน ซึ่งไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

พิธีรับรางวัลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดพิธีรับรางวัลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งจังหวัดนครปฐมมีผู้ได้รับรางวัลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประเภท สมาชิกยุวกาชาด ประจำปี 2563 จำนวน 1 ราย ได้แก่ เด็กหญิงพัทธนันท์ กาญจนสุทธิรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี และ นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงาน

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และนางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ เจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน ณ ตลาดน้ำวัดลำพญา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในการนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและจุดรับประทานอาหารบริเวณริมน้ำ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

รับมอบนโยบายและฟังบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และนางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ เจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้ารับมอบนโยบายและฟังบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา จาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมทวารวดีศรีพระประโทณ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ออกตรวจเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนและโรงเรียนศาลาตึกวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อแนะนำบทบาท หน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเนื่องในวันแห่งความรัก (Valentine’Day) และลงพื้นที่ตรวจดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา บริเวณห้างสรรพสินค้าโลตัสนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งไม่พบนักเรียนและนักศึกษามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย (โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย) ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดโดย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิด - ปิด โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมยุวกาชาด จากสถานศึกษา 21 แห่ง รวมทั้งสิ้น 53 คน

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ประชุมคณะวิทยากรโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมวิทยากรโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 โดยจัดประชุมในรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกิจกรรมของโครงการได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย (โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย)

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายคงกระะพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมและกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย) ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยมี นายสามารถ รอดสำราย ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย (โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์)

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายคงกระะพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมและกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย) ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ออกตรวจเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจ ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในบริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอ้อมใหญ่และวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ไม่พบนักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมแต่อย่างใด

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา (ภาคกลาง)

วันจันทร์ 20 ธันวาคม 2564 : นายทองพูล จันทบูรณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักการ วิธีการในการจัดกิจกรรมลูกเสือ สามารถนำไปเผยแพร่ไปยังผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้อย่างถูกต้องและเป็นแนวเดียวกัน ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในเรื่องของการสร้างวินัยลูกเสือ การแต่งกาย การเข้าแถวในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเดินสวนสนาม เป็นต้น โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จากสำนักงานศึกษาธิการ จำนวน 54 คน จากจังหวัด 27 เข้าร่วมประชุมฯ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ

นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ และ นางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติและภัยต่างๆ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดโดย ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีพระภิกษุ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนเข้าร่วมงาน จำนวน 320 คน

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การประชุมสรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ภาคกลาง ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และ นางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือฯ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาภาคกลาง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM ซึ่งจัดโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ออกตรวจเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในบริเวณห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสนครชัยศรี เซ็นทรัลศาลายา

และเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนพรรณวดีวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อแนะนำบทบาท หน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน พร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ออกตรวจเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการ กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสและห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในการนี้ได้ตรวจพบนักเรียนบริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จำนวน 6 คน ซึ่งมาซื้อของหลังเลิกเรียน ทั้งนี้ได้ว่ากล่าวตักเตือนและแนะนำให้กลับบ้าน

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และบุคลากรทางการลูกเสือ สนง.ศธจ.นฐ. เข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ออกตรวจเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการ ในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจ ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ที่มีการจัดสถานที่และกิจกรรมลอยกระทง ซึ่งไม่พบนักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมแต่อย่างใด

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ออกตรวจเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการ ในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจ ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่อำเภอสามพรานและนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมพร้อมทั้งเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ และโรงเรียนสกลวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อดูความพร้อมก่อนการเปิดเรียนและแนะนำบทบาท หน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หารือแนวทางในการเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) และเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งไม่พบนักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมแต่อย่างใด

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผูัอำนวยการ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในการตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน จัดโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดภาคกลาง ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom

วันที่ 24 - 26 กันยายน 2564 นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านยุวกาชาด จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาดตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยาภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดภาคกลาง ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยมี นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดการประชุม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 18 กันยายน 2564 นายธีรพล เสนาทิพย์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ โดยมีโรงเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ , โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ และโรงเรียนวัดทรงคนอง

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการค้ดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน (ประเภทละ 1 รางวัล) ทั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 5 ราย ดังนี้ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ราย ประเภทครูผู้สอน จำนวน 2 ราย และประเภทผู้ให้การสนับสนุน จำนวน 2 ราย

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ออกตรวจเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจ ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในบริเวณห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสศาลายา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งแนะนำบทบาท หน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้กับนักเรียนที่มารายงานตัวเข้าเรียนในโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ประชุมเพื่อจัดเตรียมรายละเอียดการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด ส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 นางสา่วภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุกกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมรายละอียดการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด ส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานการประชุม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาด

วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564 นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลการเครือข่ายยุวกาชาด ณ จันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดการประชุม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจ ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในบริเวณห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนแหลมบัววิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อแนะนำบทบาท หน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และหารือแนวทางในการเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจ ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาบริเวณพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนสถาพรวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อแนะนำบทบาท หน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และหารือแนวทางในการเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจ ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาบริเวณห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อแนะนำบทบาท หน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และหารือแนวทางในการเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เพื่อแนะนำบทบาท หน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และหารือแนวทางในการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ , วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ และโรงเรียนกันตวิชญ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจ ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ และโรงเรียนเบญญาพัฒน์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อดูความพร้อมก่อนการเปิดเรียนและแนะนำบทบาท หน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และหารือแนวทางในการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

รูปภาพ (เพิ่มเติม)


การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์การสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์)

วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2563 นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์การสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (รางวัลเสมาพิท้กษ์) ณ สวนนพรัตน์รีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดการประชุม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การประชุมโครงการขับเคลื่อนการบริหารงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2563 นางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการบริหารงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ โรงแรมเดอะวิง ดีไซน์ ซอยงามวงศ์วาน 26 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัด

วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2563 นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัด ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานครโดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

งานพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และบุคลากรทางการลูกเสือ สนง.ศธจ.นฐ. เข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจ ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ในพื้นที่อำเภอสามพรานและอำเภอนครชัยศรี

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

เข้าร่วมงานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี นางกาญจนา วังถนอมศักดิ์ รองนายกหมู่ยุวกาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและวางแผน
เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและวางแผน
เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม รีสอร์ทแบบบ้านบ้าน บางระกำซอย 7
ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 112 คน ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติสู่การปฏิบัติสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 232 คน ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม


การตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยมีกองลูกเสือ – เนตรนารี เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 6 กอง ณ ห้องประชุมรีสอร์ทแบบบ้านบ้าน บางระกำซอย 7 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ออกปฏิบัติการดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาร่วมกับ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และทีมงานปกครองวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การประชุมชี้แจงรูปแบบและวิธีการจัดทำคลิปการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดำเนินการประชุมชี้แจงรูปแบบและวิธีการจัดทำคลิปการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)


การออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ตรวจ ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา บริเวณห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสกำแพงแสน บริเวณโดยรอบตลาดกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสนครปฐม บิ๊กซีนครปฐม และบริเวณโดยรอบตลาดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)


การออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

วันที่ ๑6 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจ ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา บริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอ้อมใหญ่ ตลาดสมภพพลาซ่า เซ็นทรัลพลาซ่าศาลายาและบริเวณโดยรอบ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อดูแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในช่วงการเปิดภาคเรียนและร่วมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในการจัดโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)


การออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาบริเวณห้างสรรพสินค้าและบริเวณโดยรอบ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมพร้อมทั้งเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนวัดบางหลวงอำเภอบางเลจังหวัดนครปฐม ในช่วงการเปิดภาคเรียนและแนะนำบทบาท หน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและหารือแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)

รูปภาพ (เพิ่มเติม)


ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการจัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคการดำเนินการในครั้งที่ผ่านมาและวางแผการออกตรวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)


การออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) วันที่ 12 มิถุนายน 2563

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจ ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพร้อมทั้งเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ โรงเรียนนักบุญเปโตร , โรงเรียนพลอยมาลีรักษ์สุขภาพ , โรงเรียนยุวธัชไร่ขิง และโรงเรียนนานาชาติ เซนต์อัลฟอนโซ เพื่อดูความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนและแนะนำบทบาท หน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและหารือแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) วันที่ 11 มิถุนายน 2563

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจ ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา บริเวณโรงภาพยนตร์และห้างสรรพสินค้าในอำเภอบางเลน อำเภอพุทธมณฑล อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อดูความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน และหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) วันที่ 10 มิถุนายน 2563

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) บริเวณโรงภาพยนตร์และห้างสรรพสินค้าในอำเภอนครชัยศรีอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อดูความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนและหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การประชุมวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมี พ.ต.อ.สุธี วรรณสูตร ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม นางสุมาลี ปิ่นทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลปฏิบัติงานติดตาม ดูแลและเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและวางแผนเฝ้าระวังฯ ในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การออกตรวจเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาวันเทศกาลวาเลนไทน์ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติงานติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์และสวนสาธารณะในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

แนวปฏิบัติในการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดและแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

โครงการวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓ (ปีที่ ๙๘) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๑๐๐ คน ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ

เป้าหมาย คือการหาเจ้าภาพจัดงานชุมนุม 4 ภูมิภาค การออกแบบกิจกรรมตามหลักสูตร แผนการดำเนินงานของแต่ละภูมิภาค สัญลักษณ์ของงาน เอกสาร และหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดย นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายโอฬาร เก่งรักสัตว์ ผอ.สกก.เป็นผู้กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

นำโดย นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ พื้นที่โดยรอบโรงเรียนและวัด

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด

นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การจัดนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม แกรนด์ บียอนด์ ชั้น 2 โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรคในการจัดกิจกรรมและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ในการนิเทศจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

งานพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๒

. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน บุคลากรทางการลูกเสือ สนง.ศธจ.นฐ. เข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การประชุมจัดทำระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางสาวภาวิดาอ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สนง.ศธจ.นฐ. ได้เข้าร่วมการประชุมจัดทำระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วย หลักเกณฑ์การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ พ.ศ. .......และจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการให้คะแนน ณ ศูนย์ผิน แจ่มวิชาสอน กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา เทศกาลลอยกระทง 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายกนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ศมร.ศธจ.นฐ. ออกปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตาม ความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยออกปฏิบัติการในบริเวณพื้นที่ภายในจังหวัดนครปฐม จำนวน 3 แห่ง ที่จัดกิจกรรม ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา , ตลาดท่านานครชัยศรี , พระราชวังสนามจันทร์ พบนักเรียน นักศึกษา ช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน มาเดินเที่ยวงานลอยกระทง แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่พบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จึงได้แนะนำเมื่อร่วมกิจกรรมลอยกระทงเรียบร้อยแล้วให้รีบกลับบ้านเพื่อความปลอดภัย

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การประชุมสรุปผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2562 คุณภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที่ 398

วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2562 คุณภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่ม นางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ และ นางสาวนิพัทธา กายเย็น กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และเข้าร่วมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที่ 398 ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชัน(ภาคกลาง)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 62 นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชัน”(ภาคกลาง) โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พลเรือเอก ศุภพงษ์ ศิริสนธิ นายกสโมสรลูกเสือนาวี ศึกษาธิการภาค 1-4 ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดราชบุรี ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ภาคกลาง จำนวน 17 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 1,000 คน เข้าร่วมงานชุมนุม ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการสัมนาทางวิชาการ "น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2562"

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดโครงการสัมนาทางวิชาการ "น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2562" ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2562 โดย ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เมอร์ริโต้ บัชรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง พระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักการทรงงาน "พ่อของแผ่นดิน" โดย ผอ.ทิพวรรณ ยิ้มสวัสดิ์ ดร.ชยาภรณ์ ศฤงคารทวีกุล และ ผอ.วชิรวิทย์ นิติพันธ์ ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มีผผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนในสังกัดต่างๆ จำนวน 44 คน

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานโครงการยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัด ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 - ม.3 จำนวนทั้งสิ้น 800 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 4 - 5 กันยายน 2562 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และท่านคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา นำโดย ท่าน ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และ คุณภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้มาจัดกิจกรรมนิเทศยุวกาชาด ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

และได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เมือวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 2 - 3 กันยายน 2562 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมของ โรงเรียนเพิ่มวิทยา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 และ โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

นำโดยดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัฐ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และ คุณภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด “งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยจัดขึ้นในวันที่ 19 - 24 สิงหาคม 2562

การจัดงานครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับสถานศึกษา ศึกษาธิการภาค และหน่วยงานกว่า 37 แห่งทั่วประเทศ จัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการรวมพลังสมาชิกยุวกาชาดจากทั่วทุกภาคของประเทศ จำนวน 5,410 คน อยู่ค่ายพักแรม 6 วัน 5 คืน โดยมีกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น แบ่งเป็น 10 ค่ายย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่จะเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในชาติ พร้อมปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยมีเป้าหมายสร้างเด็กไทยให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข”

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การออกตรวจและประชุมวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาในงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และออกตรวจ เฝ้าระวังในพื้นที่บริเวณโดยรอบ ได้แก่ ห้างแมคโครศาลายา ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลศาลายา และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสศาลายา

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การออกตรวจและประชุมวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาในงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และออกตรวจ เฝ้าระวังในพื้นที่บริเวณโดยรอบ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลศาลายา และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ จัดโดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดย ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ สมาชิกลูกเสือสำรอง คณะผู้บริหาร ครู และแขกผู้มีเกียรติ จากสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ และ เขต ๒เข้าร่วมชุมนุม วันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๑๐๐ คน ณค่ายนาคาแคมป์ โรงเรียนรัตโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

งานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดและศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกธิการจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยมี นายจิรวัฒน์ บุญเฉย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 และในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โดย ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ซึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จากสถานศึกษาเอกชนในสังกัด สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อาชีวศึกษา เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการเยาวชนเสริมสร้างเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย


วันที่ ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ดำเนินงานโครงการเยาวชนเสริมสร้างเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น โดยมี ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายนาคาแคมป์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รู้และฝึกปฏิบัติในเรื่องเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย,วัฒนธรรมประเพณีของไทย ๔ ภาค,เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยประจำจังหวัด (ประวัติองค์พระปฐมเจดีย์ และตำนานพญากง พญาพาน),การเสริมสร้างคุณค่าเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยประจำถิ่นและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมก้าวไกล ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สมาชิกยุวกาชาดได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน และประกอบพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media)

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ณ ห้องศูนย์นิเทศการศึกษา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมประเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น ดร. กนร ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมประเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดีรวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน”(ภาคกลาง) โดยมี พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมงานชุมนุม จำนวน 17 จังหวัด รวมทั้งลูกเสือจากต่างประเทศ จำนวน 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา รวมทั้งสิ้น 6,810 คน เข้าร่วมงานชุมนุม ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ออกติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา บริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ และร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม และอำเภอเมืองนครปฐม ในการออกตรวจสถานประกอบกิจการร้านเกมในอำเภอเมืองนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูก้เสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา บริเวณห้างสรรพสินค้าและโรงภาพยนตร์ ในพื้นที่บิ๊กซีนครปฐม โลตัสนครปฐม โลตัสนครชัยศรี และโลตัสสามพราน

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 7.30น นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน การประกวดครั้งนี้มีลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมในการประกวด ทั้งหมด 12 กอง

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการงานชุมนุมลูกเสือ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน" ค่ายย่อยที่ 7 เขาช่องกระจก (นครปฐม,ราชบุรี) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ข้าราชการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำจุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร. กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ข้าราชการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำจุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม (อาคารใหม่)

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

เข้าร่วมการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วรัท พฤษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สป. เป็นประธานพิธีเปิด

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

เข้าร่วมการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2562 นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สป. เป็นประธานพิธีเปิด

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

เครื่องราชสักการะ

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และหน่วยตรวจสอบภายใน สนง.ศธจ.นฐ. เข้าร่วมพิธีเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)


เยี่ยมและให้กำลังใจสมาคมลูกเสือเมืองเก่านครปฐมในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เยี่ยมและให้กำลังใจ สมาคมลูกเสือเมืองเก่านครปฐม ในการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ณ ค่ายนาคาแคมป์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ดร. กนก ปิ่นตบแต่ง หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด พร้อมทั้งแนะนำบทบาทหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดนครปฐมและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ให้กับข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า อำเภอกำแพงแสน อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ร่วมกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ข้าราชการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ "ข้าราชการจิตสาธารณะ" หัวข้อ ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสาร่วมพาเที่ยวไทย" ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยมี ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิด

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

เยี่ยมชมโรงเรียนตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้เยี่ยมชมโรงเรียนสถาพรวิทยา ในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสภาพภูมิสังคมของโรงเรียน ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

แนะนำบทบาทหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดนครปฐมและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร. กนก ปิ่นตบแต่ง หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด พร้อมทั้งแนะนำบทบาทหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดนครปฐมและบทบาทหน้าที่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ให้กับข้าราชการและบุคลากรสถานศึกษาในอำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ต.ต.กิตติ เฮงเจริญ สวป.สภ.เมืองนครปฐม นางสุมาลี ปิ่นทอง นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และนายสัญญา มาลา นิติกร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกปฏิบัติงานติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ และร้านเกม ในอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยได้รับการสนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับจาก สภ.สามควายเผือก

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สป. เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร.ต.ต.โชติพัฒน์ ม่วงเทศ และนางสุมาลี ปิ่นทอง นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ออกปฏิบัติงานติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยได้รับการสนับสนุนยานพาหนะจาก สภ.โพรงมะเดื่อ

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

โครงการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ของศูนย์เสมารักษ์และคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์เสมารักษ์ และคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกปฏิบัติงานติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

ออกตรวจเทศกาลวันวาเลนไทน์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ต.ต.กิตติ เฮงเจริญ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกปฏิบัติงานติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สวนสาธารณะ ในจังหวัดนครปฐม

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

ออกปฏิบัติงานติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหา ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าและโรงภาพยนตร์ ในจังหวัดนครปฐม

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

ประชุมวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์ฯ ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ (Valentine's Day )

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ (Valentine's Day ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยมี พ.ต.ท.สมชาติ ขันบุรี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครปฐม เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการปฏิบัติงานในครั้งนี้

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

ระหว่างวันที่ 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ปฏิบัติงานลูกเสือ และนายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ได้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์" อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดคู่มือ หนังสือ ข้อบังคับ ลูกเสือ https://www.kruupdate.com/news/newid-3114.html

ขอคำแนะนำและความรู้เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ประจำท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

วันที่ 29 มกราคม 2562 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อขอคำแนะนำและความรู้ในการจัดทำโครงการเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยประจำท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

วันที่ 24 มกราคม 2562 นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ณ โรงแรมมา กรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทพร้อมบรรยายพิเศษ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ชูนาค รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.ท.ชานนท์ ยางนอก สวป.สภ.พุทธมณฑล นายสมมารถ ศิริสมพร ผอ.รร.วัดลำพญา นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด พร้อมทั้งแนะนำบทบาทหน้าที่ ของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดนครปฐมและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ให้กับข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมี นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ชูนาค รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.ท.ชานนท์ ยางนอก สวป.สภ.พุทธมณฑล นายสมมารถ ศิริสมพร ผอ.รร.วัดลำพญา นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด พร้อมทั้งแนะนำบทบาทหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดนครปฐมและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)ให้กับข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

กีฬาคุรุสัมพันธ์และกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์ ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ในอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ ลานโดมพระเทพศาสนาภิบาล โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือโครงการเยาวชนเสริมสร้างเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย

นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือโครงการเยาวชนเสริมสร้างเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกานักเรียน ให้เกียรติในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูงรุ่นที่ 854 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติระหว่างวันที่ 23 - 28 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ชูนาค รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม นางสุมาลี ปิ่นทอง ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด นายสุชาติ ฟักเปี่ยม ผู้แทน พมจ. พ.ต.ท.ประโยชน์ สายเงิน สวป.สภ. โพธิ์แก้ว (อ.สามพราน) นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผอ.รร.บ้านพาดหมอน นายสมมารถ ศิริสมพร ผอ.รร.วัดลำพญา นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด พร้อมทั้งแนะนำบทบาทหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดนครปฐมและบทบาทหน้าที่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ให้กับข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ให้การต้อนรับ

รูปภาพ (เพิ่มติม)

ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม อ.สามพราน จ.นครปฐม

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ชูนาค รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม นางสุมาลี ปิ่นทอง ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด นายสุชาติ ฟักเปี่ยม ผู้แทน พมจ. พ.ต.ท.ประโยชน์ สายเงิน สวป.สภ. โพธิ์แก้ว (อ.สามพราน) นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผอ.รร.บ้านพาดหมอน นายสมมารถ ศิริสมพร ผอ.รร.วัดลำพญา นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด พร้อมทั้งแนะนำบทบาทหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดนครปฐมและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ให้กับข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ให้การต้อนรับ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ดูพื้นที่การปรับปรุงค่ายของค่ายลูกเสือวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดูพื้นที่การปรับปรุงค่ายของค่ายลูกเสือวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ให้ความเมตตาในการแนะนำสถานที่ภายในค่าย

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

กิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" "คนรัก คลอง เจดีย์บูชา" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"


วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ดร. รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวนงนุช ดวงพรกชกร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" "คนรัก คลอง เจดีย์บูชา" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพระงาม) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมทำพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี ดร.คงศักดิ์ เจริญรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำคู่มือการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดในสถานศึกษา ณ โรงแรมบียอน สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการประชุมจัดทำคู่มือการนิเทศลูกเสือ และยุวกาชาด ในสถานศึกษา

นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการประชุมจัดทำคู่มือการนิเทศลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการ และนายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาจังหวัด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครปฐม และร่างการดำเนินงานเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทั้งระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและนักศึกษาที่จะต้องดำเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภูมิภาค 2561

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภูมิภาค 2561 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดย ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภูมิภาค โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

(วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6)

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6) ประจำปี 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤติกรรมนักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม บูรณาการร่วมกับ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร เมืองนครปฐมและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรีลงพื้นที่ออกติดตามดูแลและเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนและนักศึกษา ในช่วงเทศกาล วันลอยกระทง ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ ตลาดท่านา วัดไร่ขิง

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การประชุมวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่าน รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อกำหนดสถานที่ในการเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และแผนการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

เปิดศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (ศมร.ศธจ.นครปฐม)

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ท่าน ดร. เกรียงพงศ์ ภูมิราช อดีตศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (ศมร.ศธจ.นครปฐม) เพื่อเป็นศูนย์การประสานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหา รับแจ้งเหตุ และดำเนินการแก้ไข สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ ประสานติดตามและจัดทำกรณีศึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษา และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2561 วันที่ 9-11 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณโรงเรียนราชินีบูรณะ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

โครงการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภาคตะวันตก วันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายนาคาแคมป์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม