เยี่ยมชมโรงเรียนตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้เยี่ยมชมโรงเรียนสถาพรวิทยา ในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสภาพภูมิสังคมของโรงเรียน ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

แนะนำบทบาทหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดนครปฐมและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ดร. กนก ปิ่นตบแต่ง หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด พร้อมทั้งแนะนำบทบาทหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดนครปฐมและบทบาทหน้าที่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ให้กับข้าราชการและบุคลากรสถานศึกษาในอำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ต.ต.กิตติ เฮงเจริญ สวป.สภ.เมืองนครปฐม นางสุมาลี ปิ่นทอง นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และนายสัญญา มาลา นิติกร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกปฏิบัติงานติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ และร้านเกม ในอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยได้รับการสนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับจาก สภ.สามควายเผือก

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สป. เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร.ต.ต.โชติพัฒน์ ม่วงเทศ และนางสุมาลี ปิ่นทอง นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ออกปฏิบัติงานติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยได้รับการสนับสนุนยานพาหนะจาก สภ.โพรงมะเดื่อ

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

โครงการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ของศูนย์เสมารักษ์และคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์เสมารักษ์ และคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกปฏิบัติงานติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

ออกตรวจเทศกาลวันวาเลนไทน์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ต.ต.กิตติ เฮงเจริญ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกปฏิบัติงานติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สวนสาธารณะ ในจังหวัดนครปฐม

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

ออกปฏิบัติงานติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหา ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าและโรงภาพยนตร์ ในจังหวัดนครปฐม

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

ประชุมวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์ฯ ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ (Valentine's Day )

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ (Valentine's Day ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยมี พ.ต.ท.สมชาติ ขันบุรี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครปฐม เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการปฏิบัติงานในครั้งนี้

รูปภาพ(เพิ่มเติม)

ระหว่างวันที่ 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ปฏิบัติงานลูกเสือ และนายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ได้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์" อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดคู่มือ หนังสือ ข้อบังคับ ลูกเสือ https://www.kruupdate.com/news/newid-3114.html

ขอคำแนะนำและความรู้เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ประจำท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

วันที่ 29 มกราคม 2562 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อขอคำแนะนำและความรู้ในการจัดทำโครงการเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยประจำท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

วันที่ 24 มกราคม 2562 นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ณ โรงแรมมา กรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทพร้อมบรรยายพิเศษ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ชูนาค รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.ท.ชานนท์ ยางนอก สวป.สภ.พุทธมณฑล นายสมมารถ ศิริสมพร ผอ.รร.วัดลำพญา นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด พร้อมทั้งแนะนำบทบาทหน้าที่ ของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดนครปฐมและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ให้กับข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมี นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ชูนาค รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.ท.ชานนท์ ยางนอก สวป.สภ.พุทธมณฑล นายสมมารถ ศิริสมพร ผอ.รร.วัดลำพญา นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด พร้อมทั้งแนะนำบทบาทหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดนครปฐมและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)ให้กับข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

กีฬาคุรุสัมพันธ์และกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์ ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ในอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ ลานโดมพระเทพศาสนาภิบาล โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือโครงการเยาวชนเสริมสร้างเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย

นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือโครงการเยาวชนเสริมสร้างเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกานักเรียน ให้เกียรติในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูงรุ่นที่ 854 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติระหว่างวันที่ 23 - 28 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ชูนาค รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม นางสุมาลี ปิ่นทอง ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด นายสุชาติ ฟักเปี่ยม ผู้แทน พมจ. พ.ต.ท.ประโยชน์ สายเงิน สวป.สภ. โพธิ์แก้ว (อ.สามพราน) นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผอ.รร.บ้านพาดหมอน นายสมมารถ ศิริสมพร ผอ.รร.วัดลำพญา นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด พร้อมทั้งแนะนำบทบาทหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดนครปฐมและบทบาทหน้าที่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ให้กับข้าราชการและบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ให้การต้อนรับ

รูปภาพ (เพิ่มติม)

ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม อ.สามพราน จ.นครปฐม

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ชูนาค รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม นางสุมาลี ปิ่นทอง ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด นายสุชาติ ฟักเปี่ยม ผู้แทน พมจ. พ.ต.ท.ประโยชน์ สายเงิน สวป.สภ. โพธิ์แก้ว (อ.สามพราน) นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผอ.รร.บ้านพาดหมอน นายสมมารถ ศิริสมพร ผอ.รร.วัดลำพญา นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด พร้อมทั้งแนะนำบทบาทหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดนครปฐมและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ให้กับข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี นายนิรวัจ นิลเนตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ให้การต้อนรับ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ดูพื้นที่การปรับปรุงค่ายของค่ายลูกเสือวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดูพื้นที่การปรับปรุงค่ายของค่ายลูกเสือวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ให้ความเมตตาในการแนะนำสถานที่ภายในค่าย

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

กิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" "คนรัก คลอง เจดีย์บูชา" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"


วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ดร. รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวนงนุช ดวงพรกชกร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" "คนรัก คลอง เจดีย์บูชา" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพระงาม) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมทำพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี ดร.คงศักดิ์ เจริญรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำคู่มือการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดในสถานศึกษา ณ โรงแรมบียอน สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

โครงการประชุมจัดทำคู่มือการนิเทศลูกเสือ และยุวกาชาด ในสถานศึกษา

นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการประชุมจัดทำคู่มือการนิเทศลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการ และนายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาจังหวัด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครปฐม และร่างการดำเนินงานเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทั้งระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและนักศึกษาที่จะต้องดำเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภูมิภาค 2561

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภูมิภาค 2561 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดย ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภูมิภาค โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

(วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6)

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6) ประจำปี 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤติกรรมนักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม บูรณาการร่วมกับ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร เมืองนครปฐมและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรีลงพื้นที่ออกติดตามดูแลและเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนและนักศึกษา ในช่วงเทศกาล วันลอยกระทง ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ ตลาดท่านา วัดไร่ขิง

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การประชุมวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่าน รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อกำหนดสถานที่ในการเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และแผนการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

เปิดศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (ศมร.ศธจ.นครปฐม)

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ท่าน ดร. เกรียงพงศ์ ภูมิราช อดีตศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (ศมร.ศธจ.นครปฐม) เพื่อเป็นศูนย์การประสานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา เฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหา รับแจ้งเหตุ และดำเนินการแก้ไข สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ ประสานติดตามและจัดทำกรณีศึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษา และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รูปภาพ (เพิ่มเติม)

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2561 วันที่ 9-11 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณโรงเรียนราชินีบูรณะ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

โครงการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภาคตะวันตก วันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายนาคาแคมป์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณ จังหวัดนครปฐม