"ยิ้ม จริงใจ เป็นมิตร คิดบวก ชัดเจน"

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

 • ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรมโครงการออกกำลังกายท้าทายสมอง ครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

งานลูกเสือ

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • คู่มือการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

 • วิชานักดาราศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

(ดาวน์โหลดเอกสาร)


งานยุวกาชาด

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด

(ดาวน์โหลดเอกสาร)


งานกิจการนักเรียน (พสน.)

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • แบบพสน. 1 - 13 ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2562

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

คำสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 • คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 157/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 101/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 133/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลว. 29 มกราคม 2561

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลว. 20 มีนาคม 2561

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลว. 30 มีนาคม 2561

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลว. 7 ตุลาคม 2562

(ดาวน์โหลดเอกสาร)