"ยิ้ม จริงใจ เป็นมิตร คิดบวก ชัดเจน"

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 (ดาวน์โหลดเอกสาร) , (ระเบียบฯ)

 • ประกาศผลการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมควาาทประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศผลการตัดสินการประกวดระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • การซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด (เอกสาร 1) , (เอกสาร 2) , (เอกสาร 3) , (เอกสาร 4)

 • ประชาสัมพันธ์การย้ายที่ทำการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด (ดาวน์โหลดเอกสาร) และ หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นพิเศษ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ปีะจำปี 2564 (หลักเกณฑ์) (ใบสมัคร)(วิดีโอการประกวด)

 • โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 (รายละเอียดโครงการ) (หลักเกณฑ์ฯ)

 • แนวทางทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

งานลูกเสือ

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • คู่มือการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

 • วิชานักดาราศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ขั้นตอนการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ภาพกิจกรรมงานลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564

งานยุวกาชาด

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ภาพกิจกรรมงานยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2564

งานกิจการนักเรียน (พสน.)

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

คำสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 • คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 2976/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี (ชุดที่ห้า) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 985/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี (ชุดที่สี่) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 544/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี (ชุดที่สาม) ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 255/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี (ชุดที่สอง) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 232/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี (ชุดที่หนึ่ง) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 2975/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (ชุดที่เจ็ด) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 984/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (ชุดที่หก) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 543/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (ชุดที่ห้า) ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 254/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (ชุดที่สี่) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 158/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (ชุดที่สาม) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 157/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (ชุดที่สอง) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 101/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (ชุดที่หนึ่ง )ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 133/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลว. 29 มกราคม 2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลว. 20 มีนาคม 2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลว. 30 มีนาคม 2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลว. 7 ตุลาคม 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

การออกเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

ภาพกิจกรรมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
 • รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
 • โครงการนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
 • โครงการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
 • โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564