กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ปีการศึกษา2564

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. ปีงบประมาณ2564 >>>นายเกื้อธรา วิญญาสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายธีธัช กิติคุณ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และเข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จากท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ >>>ลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณสวนเกษตร "โคก หนอง นา" ของโรงเรียน

ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์) ประจำปีการศึกษา2564 ...
วันที่ 26 มกราคม 2565

กิจกรรม Big Clearning Day ...วันที่ 2 ธันวาคม 2564

12 สิงหาคม 2564 "วันแม่แห่งชาติ" >>> ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างความดีเพื่อแม่ ด้วยการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดพัฒนาบ้าน หมู่บ้านและชุมชนของตนเอง

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก >>> ลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนบ้านแท่นวิยาได้ทำกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปลอดสารเสพติดทุกชนิด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน>>> https://sites.google.com/view/scout-btw

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา>>> http://www.bantan.ac.th